2018

Зміст

Статті

ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
В. В. Дузенко
ОСОБЕННОСТИ СТРОГО-РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ В РАЗВИТИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Б. И. Неъматов
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
О. С Печарський
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С.В. Гурьев
ПУЛЬМОНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ
О.М. Авраменко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЧИННИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Т.Г. Ананьева
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОБАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ В УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ
Т.Г. Ананьева
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ФІЗІОБАЛЬНЕОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З «НАРКОЗНИМИ ПАРАЛІЧАМИ» ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЇ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ
Л.Г. Білоусова, Н.В. Оршацька
ФІЗІОБАЛЬНЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ЗАКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ РЕБЕР НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Л.Г. Білоусова, Н.В. Оршацька
МЕТОД КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
О.М. Буцик, Н.М. Грибок
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОЖИРІННІ У СТУДЕНТІВ
А.В. Гета
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА НА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ РУХОВОМУ РЕЖИМІ
О.Г., Гончаров
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ ТА САНАТОРІЮ
Н.В. Гончарук, К.О. Плечистова
ЮМЕЙХОТЕРАПІЯ У СИСТЕМІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ
Д.І. Дужий, Н.М. Грибок
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ХВОРИХ НА НЕВРИТ ЛИЦЬОВОГО НЕРВУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
М.М. Желавський
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Н.Р. Закаляк, О.Т. Губич
МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ
Н.М. Іваніків, Р.І. Бойко
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ
Н.М. Іваніків, М.Р. Тріщ
СПЕЦІАЛЬНО-АДАПТОВАНИЙ КОМПЛЕКС ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ`ЯНУ ХВОРОБУ ПРИ ТРЕНУЮЧОМУ РУХОВОМУ РЕЖИМІ ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ
М.М. Кузан, А.В. Магльований
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ТЕНДИНІТОМ ВЛАСНОЇ ЗВ’ЯЗКИ НАДКОЛІННИКА
В.С. Левченко, В.В. Кормільцев
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Н.В. Лунева
ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ САНАТОРНО-КУРОРТНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
О.Г. Матрошилін, В.М. Філь, С.В. Пецюх
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
А.В. Остапов, О.О. Остапова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З ОСТЕОХОНДРОЗОМ ХРЕБТА
Р. Оніщенко
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В КЛІНИЦІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
М.Ю. Неффа
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У СПОРТСМЕНІВ ПРИ ТРАВМАХ КОЛІННОГО СУГЛОБА
Т.В. Тишківська, Н.В. Позмогова
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СКОЛІОТИЧНУ ХВОРОБУ
Е.О. Федоров, Л.А. Рубан
ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ З НАСЛІДКАМИ МІННО-ВИБУХОВОЇ ТРАВМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
Хасан Дандаш, Д.О. Підкопай, Т.В. Підкопай
МЕТОД БЛОМБЕРГ-ТЕРАПІЇ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ТА ДЦП
І.О. Явір, Н.М. Грибок
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
С.М. Яцун
РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В.М. Азаренков
ВПЛИВ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Р.В. Антіпова
КАЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВОСПРИЯТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - КАК ПРЕДПОСЫЛКА К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.С. Воробьев
ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Г.В. Григоренко
ВИТАГЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С.В. Гурьев
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ ТА НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В.В. Декань, С.О. Кузьменко, О.А. Височин
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ПРИ ВИБОРІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
М.О. Захарченко, Т.Ю. Круцевич
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ОЗДОРОВЧИХ ТРЕНАЖЕРІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Г.В. Казанцева
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
І.А. Кравченко, В.Л. Ремігайло
ПРОБЛЕМЫ РОЛИ И МЕСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э.А. Моисейчик, А. И. Софенко, Г. Н. Зинкевич
ДЕФІНІЦІЯ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» У РОЗУМІННІ НАУКОВЦІВ ТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ
А.В. Огнистий, К.М. Огниста
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГОЗДОРОВ’Я СТУДЕНТОК 1-4 КУРСІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
П.М. Оксьом, М.М. Кобозєв, В.М. Азаренков, Л.А. Бережна
ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ В ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І.О. Павленко
ЕКСПРЕС ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 16-18 РОКІВ
Л.А. Рубан, В.О. Кузьмінова, К.П. Соболенко
РЕЗУЛЬТАТИ КОРИСНОГО ВПЛИВУ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
І.Т. Руснак, Г.І. Фестрига, О.О. Keрнічна, В.Т. Kулачек, Я.В. Kулачек
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ
Є.В. Селіванов
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О.Р. Сидоренко, Л.І. Бережна
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ВЕКТОРКАРДІОГРАФІЇ У СПОРТСМЕНІВ-ВЕЛОСИПЕДИСТІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Л. Ю. Гапонова, Л. А. Тайболіна, Ю. О. Павленко
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
М.И. Сулейманова
ПРОБЛЕМЫ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК МОЛОДЕЖИ
А.В. Цуцкова, В.В. Зотин
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
І.І. Шапошнікова, С.М. Корсун
УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОНЬКОБЕЖЦЕВ С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА СУР17А1
А.В. Ильютик, И.Л. Гилеп
ОЦІНКА РІВНЯ ШВИДКІСНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
С.Н. Корсун, І.І. Шапошнікова, В.І. Перевозник
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СИМПАТИЧЕСКОГО И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА У ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
С.С. Лукашевич, П.Ф. Сидорович, П.П. Калинец
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ
А.Є. Сак
ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
О.О Березкіна, О.А. Височин
ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ
С.Ю. Герасименко, Т.Т. Шімон
ДЕТЕРМІНАНТИ ВІДХИЛЕНЬ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ
О.О. Демчук