DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76826

ТРИВАЛІСТЬ МАНЕВРОВИХ ПЕРЕСУВАНЬ ПООДИНОКОГО ЛОКОМОТИВА ТА ЧИННИКИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ

І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ

Анотація


Мета. В ринкових умовах важливою задачею для залізничного транспорту України є підвищення продуктивності праці та зменшення експлуатаційних витрат. Одним з розв’язань цього питання є вірне нормування тривалості виконання маневрових операцій. Розрахунки за чинною методикою нормування маневрової роботи дають неадекватні результати на коротких відстанях. Усунення даного недоліку є актуальною задачею. Методика. Для отримання залежності значень тривалості руху поодинокого локомотива від відстані маневрового пересування використано вдосконалений аналітичний метод нормування та регресійне моделювання. Результати. Встановлено, що за коротких відстаней не можна досягти швидкості, яка встановлена нормативними документами. Визначено тривалість маневрових пересувань, яка відповідає фактичній швидкості руху поодинокого локомотива, та отримано регресійні моделі для нормування такої тривалості. Наукова новизна. Досліджено вплив довжини маневрового пересування та максимально можливої швидкості руху поодинокого локомотива на тривалість його пересування. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють адекватно нормувати тривалість маневрових пересувань поодинокого локомотива за коротких відстаней.


Ключові слова


маневрова робота; нормування тривалості; відстань пересування; швидкість руху поодинокого локомотива

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року: Розпорядження Каб. Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Правила технічної експлуатації залізниць України. – Київ: Транспорт України, 2005. – 256 с.

Кочнев Ф. П. Управление эксплуатационной работой железных дорог: учеб. пособие для вузов / Ф. П. Кочнев, И. Б. Сотников. – Москва: Транспорт, 1990. – 424 с.

Организация движения на железнодорожном транспорте / [Кочнев Ф. П., Максимович Б. М., Померанцев В. В. и др.]; под общ. ред. Ф. П. Кочнева. – Москва: Трансжелдориздат, 1958. – 336 с.

Руководство по техническому нормированию маневровой работы. – Москва: Транспорт, 1978. – 56 с.

Rassõlkin, A. Calculation of the Traction Effort of Switching Locomotive / A. Rassõlkin, H. Hõimoja // 11th International Symposium «Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering» (Tallinn University of Technology). - Tallinn, 2012. – Р. 61-65.

Методические указания по расчету норм времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте : утв. ЦЗ МПС РФ 19.03.1998 г. / Мин. путей сообщения РФ. – Москва, 1998. – 84 с.

Методичні вказівки з розрахунку норм часу на маневрові роботи, які виконуються на залізничному транспорті : затв. : наказ Укрзалізниці 25.03.2003 р. № 72-ЦЗ. – Київ, 2003. – 82 с.

Козаченко, Д. М. Нормування тривалості виконання маневрових пересувань з врахуванням обмеження швидкості руху на окремих елементах прямування составів / Д. М. Козаченко, І. Л. Журавель, І. Ю. Левицький // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 6 (109). – С. 30–36.

Журавель, І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Журавель Ірина Леонідівна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. – 24 с.

Журавель, В. В. Підвищення ефективності функціонування промислової станції шляхом вдосконалення її конструкції / В. В. Журавель, І. Л. Журавель // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2/3 (74). – С. 61–67.

Львовский, Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул: учеб. пособие / Е. Н. Львовский. – М.: Высш. школа, 1982. – 224 с.

Негрей, Н. П. Прогнозирование размеров работы сортировочных станций с помощью статистических методов / Под ред. Н. В. Правдина // Проблемы проектирования станций и узлов: Межвузовский сборник научных статей. – Гомель: БелИИЖТ, 1984. – С. 10–21.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.