DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76822

МЕТОДИКА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН

Анотація


У статті наведено методику оцінки та визначення ефективних варіантів проектних рішень, спрямованих на удосконалення технічних та технологічних параметрів залізничних станцій. Вказану задачу пропонується вирішувати як задачу векторної оптимізації.

При удосконаленні техніко-технологічних параметрів залізничних станцій розробляються можливі варіанти відповідних організаційно-технічних заходів. Кожний варіант може бути охарактеризований двома інтегральними показниками: кількісним (наприклад, витратами на реалізацію варіанту) та якісним (наприклад, переробна спроможність станції). Задача полягає у визначенні таких варіантів проектних рішень, реалізація яких забезпечувала б найбільшу ефективність (оптимальне значення якісного показника) при певному (заданому) значенні кількісного показника (обсягах витрат).

Якісні та кількісні показники, що оцінюють кожний з проектів удосконалення станції, пропонується визначати з використанням розробленої авторами ергатичної функціональної моделі станції.

Задача векторної оптимізації вирішується з використанням функції Лагранжа. При цьому на основі вихідної множини варіантів проектних рішень формується множина ефективних варіантів, кожне з яких забезпечує покращення значення якісного показника (переробної спроможності станції) при збільшенні значення кількісного показника (витрат на реалізацію варіанта).

Апробація запропонованої методики виконана при визначенні ефективного комплексу заходів, спрямованих на удосконалення парку прибуття однієї з великих сортувальних станцій України. З цією метою було розроблено 48 варіантів можливих організаційно-технічних заходів. Для визначення показників ефективності кожного варіанту виконано серію експериментів з ергатичною моделлю станції. На основі вирішення задачі векторної оптимізації було визначено множину ефективних проектних рішень, що забезпечують максимальну переробну спроможність парку прибуття станції в залежності від виділених коштів.


Ключові слова


залізнична станція; оцінка проектних рішень; функціональне моделювання; векторна оптимізація; функція Лагранжа; ефективність використання ресурсів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Довідник основних показників роботи залізниць України (2004-2014 роки). – Київ: Укрзалізниця, 2015. – 59 с.

Бутько, Т. В. Удосконалення управління процесом просування поїздо-потоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону / Т. В. Бутько, О. В. Лаврухін, Ю. В. Доценко // Зб. наук. праць. ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип. 22. – С. 18-26.

Ломотько, Д. В. Формування нечіткої бази знань та системи підтримки прийняття рішення у підрозділах залізниць / Д.В. Ломотько // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – № 2. – С. 52-58.

Ломотько, Д. В. Використання апарату нечіткої логіки для оптимізації розподілу обмеженого ресурсу на залізничному полігоні / Д. В. Ломотько // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – № 4. – С. 10-14.

Кутах, А. П. Система имитационного моделирования оценки эффективности новых технологий и организации перевозок на железнодорожном транспорте / А. П. Кутах, Т. И. Фурсова // Кибернетика и системный анализ, 2003. – № 6 – с.156-166.

Гончарук, С. М. Автоматизированная система технико-экономического выбора варианта технологического процесса работы станции / С. М. Гончарук и др. // Повышение эффективности работы ж.д. тр-та Сибири и Дальнего Востока : сб. трудов науч.-практ. конф. – Хабаровск: ДВГУПС – 1999. – С. 60-61.

Warninghoff, C. Nutzung von Simulationen zur Unterstutzung der betrieblichen Infrastrukturplanung [Текст] / C. Warninghoff, C. Ferchland // ETR: Eisenbahntechn, 2004. – № 7-8. – Р. 490-498.

Бобровский, В. И. Эргатические модели железнодорожных станций / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Транспортні системи і технології : зб. наук. праць КУЕТТ: – Київ: КУЕТТ, 2004. – С. 80-86.

Bobrovskiy, V. I. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automatа / V. I. Bobrovskiy, D. N. Kozachenko, R. V. Vernigora // Transport problems = Problemy transportu. – 2014. – Vol. 9, is. 3. – P. 57-65.

Бобровский, В. И. Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, В.В. Малашкин // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2007. – № 16. – С.50-57.

Бобровский, В. И. Технико-экономическое управление железнодорожными станциями на основе эргатических моделей. / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – № 6. – С. 17-21.

Босов, А. А. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине : монография / А. А. Босов, Г. Н. Кирпа. – Дніпропетровськ: ДНУЖТ, 2004 – 144 с.

Левицький, І. Ю. Удосконалення технології прискореної доставки вантажів на залізницях України в умовах ринку транспортних послуг : автореф. дис … канд. техн. наук : 05.22.01 / Левицький Ілля Юхимович. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2004. – 20 с.

Бех, П. В. Удосконалення системи контейнерних перевезень на залізницях України : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.22.20 / Бех Петро Вікторович. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006. – 20 с.

Мозолевич, Г. Я. Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків : автореф. дис… канд. техн. наук :05.22.01 / Мозолевич Григорій Якович. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2011. – 24 с.

Харченко, О. И. Векторная оптимизация в задаче моделирования технологии доставки груза / О. И. Харченко// Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 99-101.

Босов, А. А. Підвищення ефективності роботи транспортної системи на основі структурного аналізу : монографія / А. А. Босов, Н. А. Мухіна, Б. П. Піх. – Д., 2005. – 200 с.

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход / В. Д. Ногин. – Москва: Физматлит, 2002. – 144 с.

Макаров, И. Т. Теория выбора и принятия решений / И.Т. Макаров – Москва: Наука, 1982. – 327 с.

Тишкин, Е. М. Закономерности насыщения устройств сортировочных станций вагонами / Е. М. Тишкин, В. С. Климанов // Вестник ВНИИЖТа, 1980. – № 2. – С.6-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.