DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76811

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ВІД ПУНКТІВ ВИДОБУТКУ ДО МІСЦЬ ПЕРЕРОБКИ

М. О. БАБ’ЯК, П. П. БАНДРІВСЬКИЙ, Т. І. ФЕДУНЬ

Анотація


Ринкові умови господарювання вимагають професійного підходу до управління перевізними процесами в організаційному розвитку для забезпечення здорової конкурентоздатності. У зв’язку з політичною ситуацією, що склалася в нашій державі велика кількість маршрутів слідування вантажопотоків, які традиційно використовувалася, не можуть задовольнити потреби користувачів залізничного транспорту, наприклад, у ситуації, що склалася на видобувних підприємствах Луганської та Донецької областей.

У роботі наведено приклад розв’язку нового виду транспортної задачі в мережевій постановці, що враховує обмеження довжини приймально-відправних колій, маси складу та характеристики локомотива.

Застосування запропонованого нами методу розв’язування транспортної задачі за допомогою MS Excel надбудови «Пошук розв’язку» дає змогу оптимізації плану перевезень однорідних вантажів в транспортних системах, за рахунок чого з’являється можливість більш обґрунтовано аналізувати ефективність роботи ділянки, оскільки саме від показників: рухомого складу, довжини приймально-відправних колій, вагових норм, поїзного локомотива та виду тяги, профілю ділянки залежать результати роботи та витрати на її виконання. Запропонований метод можна застосовувати для розв’язування транспортної задачі з будь якими однорідними вантажами на залізниці у транспортній мережі такого ж типу.

Ключові слова


транспортна задача; планування перевезень; транспортування вантажів

Повний текст:

PDF

Посилання


Про порядок застосування на Львівській залізниці окремих пунктів та положень Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та Інструкції з сигналізації залізниць України: Затв. : Наказ Львівська залізниця 23.06.2014 р. № 300/Н. – Львів, 2014. – 88 с.

Транспортно-складська логістика гірничих підприємств : навч. посіб. / В. О. Будішевський, В. О. Гутаревич, Л. Н. Ширін, В. О. Салов, А. Л. Ширін, А. В. Мухін, Ф. Краузе, П. Хорн; Нац. гірн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т, Магдебурз. ун-т ім. О. Ф. Геріке. – Дніпропетровськ : НГУ, 2010. – 430 c.

Іксанов, О. М. Транспортна задача, її властивості та методи розв’язування (курс «Дослідження операцій») : навч. посіб. / Іксанов О. М., Шевченко В. І. − Київ: Наукове видавництво «ТВіМС», 2010. – 84 с.

Самойленко, М. І. Інформаційні технології в розв' язанні транспортних задач : монографія / Самойленко І. М., Кобець А. О.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 256 с. ISBN 978-966-695-204-5

Смирнов, І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. / Смирнов І. Г., Косарева Т. В. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. ISBN 978-966-364-723-4

Атаманюк, А. В. Метод розв’язання задачі оптимальних вантажних перевезень / Атаманюк А. В., Гольденгорін Б. І. // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (34). Ч. 2. – 17-23.

Подвальна, Г. В. Оптимізація перевезень: проблеми використання «транспортної задачі»» / Г. В. Подвальна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2012. – № 735. – С. 176-180.

Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Державна служба статистики України [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Макаренко, М. В. Стратегічне прогнозування роботи залізничного транспорту / М. В. Макаренко // Залізн. трансп. України. – 2004. – № 2. – С. 49-51.

Козаченко, Д. М. Исследование потребности в вагонном парке для обеспечения перевозок массовых грузов по расписанию / Д. Н. Козаченко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, 2013. – Вип. 35. – С. 11-16.

Правила технічної експлуатації залізниць України: затв. : Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 41 і зареєстровані Міністерством юстиції України 25.02.97 за № 50/184 (зі змінами).– Київ: Транспорт України, 2002.–140 с.

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України: затв. : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 31.08.2005 р. № 507. – Київ : ТОВ «Імпрес», 2005. – 462 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.