DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/57071

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОПИТУ НА СКЛАДУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКУ ВАНТАЖІВ У ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ

Я. В. ЛІТВІНОВА

Анотація


Мета. Метою дослідження є вивчення параметрів попиту на складування та переробку вантажів у транспортному вузлі. В рамках роботи розглядається транспортний вузол Дніпропетровського річкового порту, в якому здійснюються технологічні процеси взаємодії трьох видів транспорту – річкового, залізничного і автомобільного. Методика. Дослідження проведені на базі зернового елеватора, що функціонує на першому причалі вантажного району «Амур-Гавань» Дніпропетровського річкового порту. Дослідження параметрів попиту для вхідного і вихідного матеріального потоків проведено для фронтів вантажних робіт (фронтів розвантаження для залізничного і автомобільного транспорту, а також фронту навантаження для річкового транспорту) у період навігації 2014 року. Перевірка гіпотез про розподіл параметрів потоку заявок проведена із використанням критерію Пірсона. Результати. Проведені дослідження параметрів попиту на послуги транспортного вузла показали, що обсяг партії вантажу для заявок є нормально розподіленою величиною, а інтервал надходження заявок у потоці має експонентний розподіл не залежно від виду транспорту в потоці заявок. Наукова новизна. В роботі набув подальшого розвитку підхід до дослідження параметрів транспортного попиту, як параметрів потоку заявок на транспортне обслуговування, який відрізняється від існуючих тим, що оцінку параметрів попиту на складування та переробку вантажів у транспортному вузлі пропонується проводити на підставі пари випадкових величин – обсягу партії вантажу і інтервалу надходження заявок. Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватись для моделювання попиту при вирішенні широкого кола практичних задач управління роботою мультимодальних транспортних вузлів.


Ключові слова


транспортний вузол; параметри попиту; потік заявок

Повний текст:

PDF

Посилання


Наумов, В. С. Основы повышения эффективности экспедиционного обслуживания на автомобильном транспорте : Монография / В. С. Наумов – Харьков: ХНАДУ, 2010. – 144 с.

Нагорний, Є. В. Аналіз теоретичних підходів до вдосконалення логістичного управління в транспортних вузлах / Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, Т. О. Омельченко, Я. В. Литвинова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Вып. 4/4(64). – C. 61–64.

Наумов, В. С. Оценка спроса на транспортно-экспедиционные услуги / В. С. Наумов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – № 4 (146). – С. 201-206.

Іванченко, А. В. Дослідження попиту на перевезення вантажів у напрямку Україна – Білорусь / А. В. Іванченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 40–43.

Нагорний, Є. В. Системний підхід до оптимізації процесів логістичного управління в транспортних вузлах / Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, Я. В. Літвінова // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 3(106). – С. 46–51.

Укррічфлот. Офіційна Інтернет-сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrrichflot.ua

Минько, А. А. Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько. – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 448 с.

Хастингс, Н. Справочник по статистическим распределениям : Пер. с англ. / Н. Хастингс, Дж. Пикок. – Москва : Статистика, 1980. – 95 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.