DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49352

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ

А. І. КУЗЬМЕНКО

Анотація


Метою дослідження є удосконалення технології обслуговування вагонопотоків на прикордонних перевантажувальних станціях шляхом вибору раціональних вартісних та часових параметрів. Об’єктом дослідження виступають перевантажувальні фронти залізничних прикордонних станцій; предметом дослідження – технологія обслуговування різних вагонопотоків на прикордонних перевантажувальних станціях. Методами дослідження прийнято методи фаз та векторної оптимізації. Результатом дослідження є аналітична оцінка останніх відомих методів та методик оптимізації роботи прикордонних станцій, яка свідчить про відсутність комплексного підходу щодо удосконалення технології міжнародних перевезень вантажів з точки зору фінансових можливостей вантажовласників. Тому пропонується раціональна технологія, яка враховує взаємну залежність таких критеріїв оптимізації, як час та вартість, а також їх залежність від структури та обсягів міжнародних вагонопотоків. Формалізацію технологічного процесу перевантаження вантажів з вагонів однієї ширини колії у вагони іншої пропонується виконувати наступним чином. Технологічний процес перевантаження вагонів розбивається на декілька фаз, а кожній фазі ставиться у відповідність деякий набір технологічних операцій. Кількість та тривалість цих операцій залежить від обраного способу реалізації даної фази. Кількісна оцінка експлуатаційних витрат на реалізацію операцій з перевантаження вантажів за технологічними фазами була розглянута на прикладі перевантаження металів та металовиробів з вагонів колії ширини 1435 мм у вагони колії ширини 1520 мм. У результаті був побудований графік залежності витрат коштів від витрат часу, аналіз якого дозволяє ухвалити рішення щодо вибору ефективної технології перевантаження вантажів на прикордонних перевантажувальних станціях. Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні процесів обслуговування вагонопотоків на прикордонних перевантажувальних станціях. При цьому формалізовано та вирішено з використанням методів векторної оптимізації завдання щодо визначення раціональних параметрів процесу обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини, що дозволяє покращити систему експлуатаційних показників роботи станції під час виконання перевантаження вантажів. Розроблено математичну модель для дослідження і удосконалення процесів перевантаження вантажів, що дозволяє вирішувати задачі раціонального використання фінансових ресурсів та завантаження технічних засобів.


Ключові слова


прикордонні перевантажувальні станції; метод фаз; векторна оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколова, О. Є. Теоретико-методологічні основи формування транспортно-логістичної системи України [Текст] / О. Є. Соколова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : Зб. наук. праць: – Київ: НАУ, 2010. – Вип. 27. – С. 258-260.

Мухіна, Н. А. Моделювання раціональних технологій роботи прикордонних залізничних станцій [Текст] / Н. А. Мухіна, А. І. Кузьменко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – № 85. – С. 244-252.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Текст] : схвал. : Розпорядження Кабінету Міністрів України 20.10.2010 № 2174-р. – Київ: НІСД, 2010. – 56 с.

Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) 01.11.1951 р. № 998_011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_011.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період [Текст]. – Київ: НІСД, 2011. – 48 с.

Альошинський, Є. С. Основи формування процесу міжнародних вантажних залізничних перевезень [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.01 / Альошинський Євген Семенович. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 40 с.

Обухова, А. Л. Удосконалення технології функціонування передавальних залізничних станцій в умовах змішаних та інтермодальних перевезень [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Обухова Анна Леонідівна. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 20 с.

Кіхтєва, Ю. В. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій [Текст] : Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Кіхтєва Юлія Володимирівна. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 20 с.

Бауліна, Г. С. Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Бауліна Ганна Сергіївна. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 20 с.

Иванова, Т. В. К вопросу моделирования процессов обслуживания вагонов различной колеи на перегрузочных пунктах пограничных станций [Текст] / Т. В. Иванова // Деп. в ЦНИИТЭИ МПС на ж.д. транспорте. –1999. – № 62-52. – С. 5.

Босов, А. А. Определение рациональных параметров одноканальной СМО в процессе математического моделирования обработки грузовых вагонов при переходе с колеи 1435 мм на колею 1520 мм [Текст] / А. А. Босов, Н. А. Мухина, А. И. Кузьменко // Вісник Дніропет. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – № 14. – С. 94 - 98.

Козаченко, Д. М. Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках [Текст] / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, Т .В. Болвановська // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012. – № 4. – С. 44-48.

Midler, F. Sachsen-Anhalt: Guterbahnhofe bleiben erhalten. [Теxт] / F. Midler // DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg., № 8. – 2002. – P. 6 – 9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.