ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРУВАННЯ ЧЕРГОВІСТЮ РОЗФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ

О. О. БАРДАСЬ

Анотація


Мета. В умовах жорсткої ринкової конкуренції між різними видами транспорту, особливо актуальним є завдання підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень, чого не можна досягти без зниження собівартості продукції, скорочення експлуатаційних витрат і підвищення ефективності оперативного керування. Основним завданням оперативного керування на сортувальних станціях є планування поїздоутворення. Керування черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях є одним з важелів впливу на процеси поїздоутворення. Метою керування є скорочення загальних експлуатаційних витрат сортувальної станції. Двома необхідними умовами застосування на практиці завдань вибору черговості розформування поїздів є покладання цієї функції на автоматизовані системи керування та забезпечення цих систем надійним і точним прогнозом прибуття поїздів. Метою даної роботи є дослідження впливу точності прогнозу прибуття поїздів на ефективність керування черговістю їх розформування на сортувальних станціях. Методика. Дослідження були проведені з використанням імітаційної моделі роботи непарної системи сортувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол при різних розмірах вагонопотоків з переробкою. Модель вибору черговості розформування поїздів формалізована у вигляді задачі стохастичного програмування. Результати. Отримано залежність, яка описує вплив середньоквадратичного відхилення помилки прогнозування руху на скорочення експлуатаційних витрат сортувальної станції в умовах керування черговістю розформування поїздів. Наукова новизна. Було вперше досліджено економічну ефективність моделі керування черговістю розформування поїздів, сформованої на основі задачі стохастичного програмування, в умовах надходження прогнозу прибуття поїздів визначеної точності. Практична значимість. Досліджено зв’язки двох важливих задач оперативного керування – прогнозування руху поїздів та керування черговістю їх розформування. Отримані результати дають уявлення про те, яким вимогам повинен відповідати прогноз прибуття поїздів для можливості його використання в задачах оперативного керування, зокрема – при керуванні черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях.

Ключові слова


керування черговістю розформування поїздів; прогнозування руху поїздів; стохастичне програмування

Повний текст:

PDF

Посилання


Лаврухін, О. В. Розробка моделі підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті [Текст] / О. В. Лаврухін // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 11. – С. 84-86.

Лаврухин, А. В. Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы [Текст] / А. В. Лаврухин // Наука та прогрес транспорту : Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2015. – № 1 (55). – С. 43-53.

Лаврухін, О. В. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом [Текст] / О. В. Лаврухін // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – Вип. 8. – С. 88-99.

Bavarian, B. Introduction to neural networks for intelligent control [Електрон. ресурс] / B. Bavarian // Control Systems Magazine, IEEE. – 1988. – № 6(2). – P. 3-7. – Режим доступа – http://ieeecss.org/CSM/ library/1988/april1988/w03-07.pdf.

Буянов, В. А. Автоматизированные информационные системы на железнодорожном транспорте [Текст] / В. А. Буянов, Г. С. Ратин. – Москва: Транспорт, 1984. – 240 с.

Бардась, А. А. Усовершенствование планирования процессов расформирования составов с учетом оперативных данных автоматизированных систем управления грузовыми перевозками [Текст] / А. А. Бардась // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 24. – С. 150-152.

Скалозуб, В. В. Удосконалення методів вибору черговості розпуску составів на сортувальній станції [Текст] / В. В. Скалозуб, О. О. Бардась// Збір. наук. праць Донецького ін-ту зал. тр-ту Укр. держ. акад. зал. тр-ту. – 2010. – Вип. 24. – С. 46-52.

Вернигора, Р. В. Дослідження можливості використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні поїзної роботи залізничних напрямків [Текст] / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – Вип. 7. – С. 15-19.

Єльнікова, Л. О. Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічним станціями залізничного напрямку [Текст] / Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – Вип. 8. – С. 40-44.

Титов, Н. Н. Опыт внедрения автоматизированной системы «Навигация и управление» на базе спутниковой навигации и ее взаимодействие с АС ВП УЗ в условиях испытательного полигона ЮЖД [Текст] / Н. Н. Титов, Ю. М. Борушко, С. Б. Семенов и др.// Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 25. – С. 172-177.

Окороков, А. М. Використання супутникових систем позиціонування об’єктів для удосконалення управління вантажними комплексами [Текст] / А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 5. – С. 54-57.

Мозолевич, Г. Я. Моделювання руху поїздів на залізничних напрямках [Текст] / Г. Я. Мозолевич, О. І. Петросенко // 71 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2011. – С. 4-5.

Ермольев, Ю. М. Математические методы исследования операций [Текст] / под ред. Ю. М. Ермольева. – Вища школа, 1979. – 281 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49347

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.