ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЧЕРГОВОСТІ ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ЇХ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Автор(и)

  • В. В. МАЛАШКІН Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5650-1571

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38097

Ключові слова:

імітаційне моделювання, ергатична модель станції, колійний розвиток, технологічний процес, динамічне програмування

Анотація

Одними з основних напрямків підвищення ефективності роботи залізничних станцій є удосконалення їх конструктивних параметрів і технології роботи. При цьому особливу актуальність здобуває проблема ефективного техніко-економічного керування станціями, основне завдання якого – приймати економічно обґрунтовані рішення як при оперативному керуванні, так і при плануванні організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи станцій.

Ефективним засобом аналізу і оцінки показників функціонування станцій у різних експлуатаційних умовах є імітаційне моделювання станційних процесів на ЕОМ. Для цього доцільно використовувати ергатичну функціональну модель, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції. Така модель найбільш точно враховує фактори пов’язані з поведінкою людини і дозволяє у процесі моделювання імітувати процеси прийняття управлінських рішень.

За допомогою ергатичної функціональної моделі можна отримати кількісні та якісні показники роботи станції у різних експлуатаційних умовах, які є основою для визначення найкращого варіанту її технічного оснащення і технології роботи за мінімальними приведеними витратами. Реалізація визначеного ефективного організаційно-технічного заходу, як правило, розбивається на декілька етапів, оскільки даний процес потребує значних інвестиційних вкладень. Черговість виконання організаційно-технічних заходів впливає на ефективність функціонування залізничної станції на різних етапах і на загальний економічний ефект.

У статті розглядається методика визначення раціональної черговості заходів по удосконаленню техніко-технологічних параметрів вантажної станції з метою підвищення ефективності її функціонування та отримання максимального економічного ефекту. Для отримання показників роботи станції за допомогою ергатичної моделі виконана її ідентифікація та перевірка адекватності. Задача вибору раціональної черговості реалізації організаційно-технічних заходів вирішена методами динамічного програмування. Отримане раціональне рішення дозволяє скоротити приведені витрати, пов’язані з реконструкцією і функціонуванням станції на 31%. Подібне рішення може бути отримане для технічних станцій любої складності, а розроблена методика та ергатична функціональна модель можуть бути покладені в основу сучасної системи підтримки прийняття рішень для керівництва залізниці.

Посилання

Бочаров, А. П. Проблемы технолого-экономического управления эксплуатационной работой железных дорог Украины [Текст] / А. П. Бочаров, И. М. Кранц, Б. А. Кривоший // Залізничний транспорт України. – 2001. – № 2. – С. 11-14.

Ломотько, Д. В. Формування нечіткої бази знань та системи підтримки прийняття рішення у підрозділах залізниць [Текст] / Д. В. Ломотько // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. – 2006. – № 2. – С. 52-58.

Гончарук, С. М. Автоматизированная система технико-экономического выбора варианта технологического процесса работы станции [Текст] / С. М. Гончарук и др. // Повышение эффективности работы ж.д. тр-та Сибири и Дальнего Востока: сб. трудов науч.-практ. конф. – Хабаровск: ДВГУПС – 1999. – С. 60-61.

Кутах, А. П. Система имитационного моделирования оценки эффективности новых технологий и организации перевозок на железнодорожном транспорте [Текст] / А. П. Кутах, Т. И. Фурсова // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 6 – С. 156-166.

Warninghoff C. Nutzung von Simulationen zur Unterstutzung der betrieblichen Infrastrukturplanung [Текст] / C. Warninghoff, C. Ferchland // ETR: Eisenbahntechn.–2004. – № 7-8. – С. 490-498.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст]: монография // В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.

Бобровский, В. И. Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей [Текст] / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин // Вісник Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – Вип. 16. – С. 50-57.

Малашкин, В. В. Технико-экономическая оценка схем путевого развития железнодорожных станций на основе их многоуровневого параметрического анализа [Текст] / В. В. Малашкин // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – Вип. 1. – С. 106-113.

Бобровский, В. И. Формализованное представление и расчет планов путевого развития крупных железнодорожных станций [Текст] / В. И. Бобровский, В. В. Малашкин // Вісник Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – Вип. 31. – С. 226-231.

Беллман, Р. Прикладные задачи динамического программирования [Текст] / Р. Беллман, С. Дрейфус. – Москва: Наука, 1965.

Ефименко, Ю. И. Оптимизация путевого развития технических станций в условиях рыночной экономики [Текст] / Ю. И. Ефименко, Н. В. Тулякова // Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог в современных условиях: Межвуз. сб. научн. тр. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 1999. – С. 115-121.

Тулякова, Н. В. Оптимизация технического состояния и технологического обеспечения железнодорожных станций в современных условиях [Текст] / Н. В. Тулякова // Актуальные проблемы управления перевозочным процессом: сб. научн. тр. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 2002. – С. 141-146.

Фуфачева, М. В. Развитие методов этапного овладения перевозками на двухпутных линиях при обращении длинносоставных грузовых поездов [Текст]: дисс. … канд. техн. наук: 05.22.08 / Фуфачева Марина Валерьевна. – Иркутск, 2010. – 147 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

МАЛАШКІН, В. В. (2015). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЧЕРГОВОСТІ ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ЇХ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 100–109. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38097

Номер

Розділ

Статті