ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

Автор(и)

  • В. В. ЖУРАВЕЛЬ Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0001-7338-4584

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38084

Ключові слова:

сортувальна гірка, прицільне регулювання швидкості, пошкодження вагонів, імітаційне моделювання

Анотація

Мета. Сортувальні станції є опорними пунктами з організації вагонопотоків на мережі залізниць України; від їх якісної роботи в значній мірі залежить виконання термінів доставки вантажів, забезпечення збереження вагонів і вантажів, зниження собівартості перевезень. Найбільш ефективними сортувальними пристроями на таких станціях є сортувальні гірки. Системи інтервально-прицільного регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках отримали домінуюче розповсюдження на залізницях світу. Одним з недоліків таких систем є пошкодження вагонів під час сортування. Визначення шляхів усунення даного недоліку є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для отримання значень середньої швидкості зіткнення відчепів на сортувальних коліях використано імітаційне моделювання процесу розформування составів на сортувальній гірці. Результати. Встановлено, що зменшення розрахункової швидкості підходу відчепів до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, викликає суттєве зменшення можливої кількості пошкоджених вагонів на 1000 перероблених на гірці і, як наслідок, зменшення річних експлуатаційних витрат, які пов’язані з пошкодженням вагонів. У той же час, збільшення похибки гальмування відчепів викликає суттєве зростання кількості таких вагонів. Збільшення крутості ухилу сортувальних колій викликає певне зростання кількості пошкоджених вагонів і витрат, які пов’язані з їх пошкодженням. Наукова новизна. Досліджено вплив точності гальмування відчепів на парковій гальмовій позиції, розрахункової швидкості їх підходу до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, і параметрів профілю цих колій на середню швидкість зіткнення відчепів і можливу кількість пошкоджених вагонів. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють визначити найбільш раціональний варіант технічного оснащення сортувальної гірки та системи керування парковою гальмовою позицією

Посилання

Мойсеєнко, В. І. Оцінювання стану безпеки руху залізничного транспорту [Текст] / В. І. Мойсеєнко, М. М. Чепцов, С. В. Панченко, О. О. Самсонкін // Зб. наук. праць Донецького інст. залізн. тр-ту Укр. держ. академії залізн. трансп. – Донецьк, 2011. – Вип. 28. – С. 83-87.

Козаченко, Д. М. Исследование требований к системам прицельного регулирования скорости скатывания отцепов при автоматизации расформирования составов [Текст] / Д. М. Козаченко // Зб. наук. праць Донецького інст. залізн. тр-ту Укр. держ. академії залізн. трансп. – Донецьк, 2010. – Вип. 22. – С. 5-13.

Prokop, J. Design of Hump Profile in Railroad Classification Yard [Теkst] / J. Prokop, S. Myojin // Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University. – 1993. – № 2. – Р. 41–58.

Негрей, В. Я. Совершенствование подходов к обоснованию уровня технического оснащения и оптимизации параметров конструкции сортировочных горок [Текст] / В. Я. Негрей, С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов// Наука и транспорт: вестник Белорусского гос. ун-та трансп. – Гомель, 2012. – № 1 (24). – С. 49-53.

Огар, О. М. Системний підхід до управління безпекою розформування составів на гірках [Текст] / О. М. Огар, І. В. Берестов, С. О. Бантюкова, В. О. Амосов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 14-22.

Берестов, І. В. Удосконалення методики економічного порівняння варіантів технічного оснащення сортувальних пристроїв [Текст] / І. В. Берестов, О. М. Огар, М. Ю. Куценко, О. В. Розсоха // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119, – С. 42-47.

Луханін, М. І. Удосконалення методики визначення оптимальних технічних засобів на сортувальних гірках малої потужності [Текст] / М. І. Луханін, В. Ф. Чеклов, Ю. Ю. Панченко // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. – 2011. – № 5. – С. 57-60.

Пособие по применению Правил и норм проектирования сортировочных устройств [Текст] / [Муха Ю. А., Тишков Л. Б., Шейкин В. П. и др.]. – Москва: Транспорт, 1994. – 220 с.

Журавель, В. В. Аналіз показників роботи сортувальних гірок і параметрів вагонопотоків, які підлягають переробці на них [Текст] / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, В. М. Мірча // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. націон. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – Вип. 6. – С. 47-50.

Березовий, М. І. Підвищення ефективності роботи залізничних станцій шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій [Текст]: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / Березовий Микола Іванович. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2010. – 198 с.

Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях [Текст] / [Муха Ю. А., Харланович И. В., Шейкин В. П. и др.]. – Москва: Транспорт, 1985. – 248 с.

Журавель, В. В. Вплив наявності вагонів, які заборонено спускати з гірки, на процес розпуску составів. [Текст] / В. В. Журавель // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/3 (58). – С. 38-44.

Журавель, В. В. Точність гальмування, вага вагонів і показники роботи сортувальної гірки. [Текст] / В. В. Журавель, Г. І. Музикіна, І. Л. Журавель // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 5. – С. 46-48.

Журавель, В. В. Показники роботи сортувальної гірки та фактори, що на них впливають / В. В. Журавель // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – № 32. – С. 237-241.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР [Текст]: ВСН 207-89 (МПС СССР) – М.: Транспорт, 1992. – 105 с.

Журавель, В. В. Визначення раціональних варіантів процесу розформування-формування составів на сортувальних гірках [Текст] / В. В. Журавель // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/3 (57). – С. 24–30.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЖУРАВЕЛЬ, В. В. (2015). ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 45–50. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38084

Номер

Розділ

Статті