DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35999

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

В. З. ЯНЕВИЧ, А. М. ОКОРОКОВ

Анотація


Мета. Існуюча система організації руху на залізницях України майже не дає можливості впровадження сучасних логістичних методів доставки вантажів та зменшення витрат на перевезення. Необхідний пошук альтернативних схем організації руху, які дадуть можливість як підвищити конкурентоспроможність заліз- ничного транспорту, так і зменшити витрати на перевезення вантажів. Методика. Запропонований метод формування диференційованих мас поїздів базується на визначенні економії вагоно-годин накопичення за умови скорочення нормативної маси поїзда на певну величину, що залежить від інтенсивності вагонопотоку на призначенні. Результати. Встановлено, що для скорочення тривалості простою вагонів під накопиченням більш доцільно використовувати диференційовані вагові норми для різних призначень, оскільки інші методи не завжди дають адекватні результати. Наукова новизна. Запропонована методика дає можливість встановити раціональні вагові норми поїздів для різних напрямків. Практичне значення. Використання диференційованих норм ваги поїздів дає можливість скоротити простій вагонів під накопиченням на технічних станціях, що в свою чергу вплине на тривалість виконання перевезення, зменшить кількість випадків порушення строку доставки вантажів та здешевить перевезення.

Ключові слова


конкурентоспроможність, вагова норма, вагоно-години, тривалість накопичення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Папахов О.Ю. Визначення експлуатаційних

витрат на маневрову роботу по формуванню багато-

групного составу з використанням тягових розраху-

нків [Текст] / О. Ю. Папахов, А. М. Окороков, О. М.

Логвінов // Вісник Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп.

ім. академіка В.Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр.

нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, -

- Вип. 20 . – С.202-204.

Папахов О.Ю. Інформаційне забезпечення ор-

ганізації вагонопотоків в умовах функціонування

АСК ВП УЗ [Текст] / О. Ю. Папахов, А. М. Окоро-

ков, О. М. Логвінов // Вісник Дніпр. нац. ун-ту за-

лізн. трансп. ім. академіка В.Лазаряна. – Д.: Вид-во

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.

В.Лазаряна, - 2008. - Вип. 22 . – С.154-157.

Лашко А. М. Основні завдання комплексної

програми оновлення залізничного рухомого складу

на 2006-2010 роки [Текст] / А. М. Лашко // Столич-

ний експрес. – 2006. – № 7.

Деев В. А. Подвижной состав и тяга поездов

[Текст] / В. А. Деев, К. В. Фуфрянский // – М.: Тран-

спорт, 1979. – 340 с.

Гетьман Г. К. Определение рационального

мощностного ряда грузовых электровозов для желе-

зных дорог Украины [Текст] / Г. К. Гетьман // Заліз-

ничний транспорт України. – 2002. - № 6.

Федюшин Ю. М. К проблеме обновления под-

вижного состава железных дорог Украины [Текст] /

Ю. М. Федюшин, Ю. Е. Пащенко, В. И. Букин // За-

лізничний транспорт України. – 2001. - № 2.

Босов А. А. Научные осоновы решения задач

проблемы обновления локомотивного парка желез-

ных дорог Украины [Текст] / А. А. Босов, Г. К. Ге-

тьман, Д. Н. Мосендз // - Д.: Вега, 2005. – 382 с.

Яневич В. З. Логістичний підхід в управлінні

перевезеннями на залізничному транспорті [Текст] /

В. З. Яневич, А. М. Окороков // Вісник Дніпр. нац.

ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В.Лазаряна. –

- Вип. 17. – с.165-167.

Яневич В. З. Проблеми пошуку шляхів прис-

корення перевезення вантажів [Текст] / В. З. Яневич,

А. О. Швець // Матеріали 68-ої науково-практичної

конференції «Проблеми та перспективи розвитку

залізничного транспорту». - Д. – 2007.

Божко М. П. Розрахунок економії вагоно-

годин накопичення вагонів при формуванні двогру-

пних поїздів [Текст] / М. П. Божко, О. О. Мазуренко

// Вісник Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акаде-

міка В.Лазаряна. – 2008 р. - Вип. 21. – с.165-167.

Інструктивні вказівки з організації вагонопо-

токів на залізницях України [Текст] / ЦД-0053 – за-

тверджено наказом Укрзалізниці від 29.12.2004 №

-ЦЗ – 2005. – 97 с.

Яневич В.З. Логістичний підхід в управлінні

перевезеннями на залізничному транспорті [Текст] /

В. З. Яневич, А. М. Окороков // Вісник Дніпр. нац.

ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В.Лазаряна. – Д.:

Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.

акад. В.Лазаряна, - 2007. - Вип. 17 . – С.165-167.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.