DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35994

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ВАГОНІВ ПО ВАНТАЖНИМ ФРОНТАМ

Ю. В. ЧИБІСОВ, Ю. С. ШУЛЬГА

Анотація


В реальних задачах вибору найбільш пріоритетного рішення, що виникають на практиці, як правило, присутні кілька критеріїв оптимальності. Під багатокритеріальною задачею найчастіше розуміють не власне вербальний опис задачі, а її модель, а саме: багатокритеріальна задача – це математична модель прийняття оптимального рішення за декількома критеріями. Ці критерії можуть відображати оцінки різних якостей об'єкта або процесу, з приводу яких приймається рішення. У статті розглядаються задачі з використанням комплексного векторного критерію, за допомогою якого можна досягти максимального ефекту, при цьому необов'язково досягнення екстремуму у всіх функціях. В методах, заснованих на згортанні критеріїв, з декількох локальних критеріїв формується один. Рішення, яке отримане в результаті оптимізації такого критерію, можна вважати ефективним. Ще одним методом, який дозволяє розв'язувати багатокритеріальні задачі та отримувати при цьому ефективне рішення, є метод послідовних поступок. До недоліків методу можна віднести такі: малому приросту коефіцієнтів відповідає великий приріст функції, тобто рішення задачі не є стійким; необхідність визначення вагових коефіцієнтів і ступеню їх значимості (нормування критеріїв). Таким чином, у статті виконано аналіз існуючих методів розв'язку багатокритеріальних задач оптимізації. Розглянуто задачу розподілу вагонів по вантажним фронтам залізничної станції у багатокритеріальній постановці. Виконано порівняння рішень, отриманих різними методами. Виконано аналіз недоліків та переваг кожного з розглянутих методів багатокритеріальної оптимізації

Ключові слова


багатокритеріальна оптимізація, векторна оптимізація, цільова функція, якість рішення, критерій ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Задоров, В. Б. Застосування методів багаток-

ритеріальної оптимізації до планування вантажних

перевезень [Текст] / В. Б. Задоров, Е. В. Федусенко,

А. О. Федусенко // Управління розвитком складних

систем : Зб. наук. праць КНУБА. – Київ: КНУБА,

– Вип. 2. – С. 6-11.

Чибісов, Ю. В. Математична модель вибору

раціональних варіантів пропуску поїздопотоків по

залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, Г. Я.

Мозолевич // Восточно-Европейский журнал пере-

довых технологий. – 2012. – № 3/11 (57). – С. 37-41.

Чибісов, Ю. В. Вибір раціональних варіантів

пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних

лініях за економічним критерієм [Текст] /

Ю. В. Чибісов // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харківсь-

кого політехнічного інституту». – Харків: Вид-во

техн. ун-ту ХПІ, 2012. – Вип. 68. – С. 151–155.

Чибісов, Ю. В. Формування раціональних по-

токів поїздів на мережі залізниць [Текст] /

Ю. В. Чибісов // Вісник Нац.о техн. ун-ту «Харків-

ського політехнічного інституту». – Харків: Вид-во

техн. ун-ту ХПІ, 2013. – Вип. 56. – С. 66–76.

Божанова, Т. А. Про узагальненi розв’язки

однiєї задачi векторної оптимiзацiї на транспортних

мережах [Електр. ресур] / Т. А. Божанова, П. І. Ко-

гут // Динамические системы: зб. наук. праць. –

– Вип. 28. – С. 48-62. – Режим доступа :

http://ww.dynsys.crimea.edu/issue/28/dynsys_28_bozha

nova.pdf

D’Apice, C. Efficient Controls for Traffic Flow

on Networks / C. D’Apice, P. I. Kogut, R. Manzo //

Dynamical and Control Systems. – 16(2010). – № 3. –

P. 407-437.

Jahn J. Vector Optimization: Theory,

Applications and Extensions. – Berlin: Springer-Verlag,

– 400 p.

Босов, А. А. Векторная оптимизация по двум

показателям [Текст] / А. А. Босов, Г. Н. Кодола,

Л. Н. Савченко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту за-

лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – № 17. –

С. 134-138.

Постановка задачи векторной оптимизации

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://edu.nstu.ru/courses/mo_tpr/files/5.html.

Семенова, Н. В. Подход к решению вектор-

ных задач дискретной оптимизации на комбинатор-

ном множестве перестановок [Текст] / Н. В. Семе-

нова, Л. Н. Колечкина, А. Н. Нагорная // Кибернети-

ка и системный анализ. – 2008. – № 3. – С. 158-172
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.