DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35993

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ УКРАЇНИ

Г. Г. СИДОРЕНКО, О. А. НИКИФОРОВА, Н. П. РЯБЦЕВА

Анотація


Проаналізовано динаміку дорожньо-транспортних подій та проведено аналіз стану травматизму на залізничних переїздах України за останні роки. Виявлено, що основною причиною дорожньо-транспортних подій на залізничних переїздах є грубі порушення водіями автотранспорту правил проїзду залізничних переїздів. Розглянуто питання зниження ризику аварійності при взаємодії різних видів транспорту. В умовах подальшої інтенсифікації залізничного транспорту все більше уваги необхідно приділяти проблемі забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах, яку може забезпечити комплексне використання ряду організаційних, навчальних та технічних заходів, впровадження нового та модернізація існуючого обладнання і особливо будівництво шляхопроводів. Описано методи оцінки безпеки руху на залізничних переїздах. На основі аналізу літературних даних визначено основні напрямки забезпечення зниження ризику травматизму на залізничних переїздах.

Ключові слова


залізничний транспорт, дорожньо-транспортні події, залізничний переїзд, коефіцієнт аварійності

Повний текст:

PDF

Посилання


Natton, М. Supervise the work of railway

crossings / М. Natton // Railway Age. – 1997. – № 8. –

Р. 47-48.

Knution M. Reducing the risk of accidents at

level crossings / M. Knution // Railways of the world. –

– № 9. – С. 62-64.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях Укра-

їни у 2011 році [Текст]. – Київ: Укрзалізниця, 2012.

– 54 с.

Віртуальний прес-центр Укрзалізниці.

[Електр. ресурс]. Режим доступа –

http://www.magistral-uz.com.ua

Галузева програма забезпечення безпеки руху

на залізничних переїздах на 2011-2015 роки. [Текст].

– Киев: Укрзалізниця. – 2010 р.

Бойник, А. В. Пути повышения безопасности

на железнодорожных переездах [Текст] / А. В. Бой-

ник, А. А. Абакумов // Інформ.-керуючі системи на

залізн. трансп. – 2007. – № 4. - С. 90-95.

Волков, А. В. Комплексный подход к сокра-

щению числа аварий на переездах [Текст] / А. В.

Волков, В. И. Жуков // Путь и путевое хоз-во. –

– № 10. – С. 6-11.

Сидоренко, Г. Г. Актуальність сучасного за-

безпечення безпеки руху на залізничних переїздах

[Текст] / Г. Г.Сидоренко, М. Е. Кім // Екологічний

інтелект – 2014 : зб. матер. доп. ІХ Міжнар. науково-

пр. конф. молодих вчених. – Дніпропетровськ:

Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В.

Лазярана, 2014. – С. 168.

Варбанец, Н. Г. Повышение безопасности

движения в местах пересечения железнодорожного

и автомобильного транспортных потоков [Текст]/ Н.

Г. Варбанец // Інформ.-керуючі системи на залізн.

трансп. – 2009. – № 3. – С. 30-32.

Цветов, Ю. М. Проблеми та основні напрям-

ки реформування залізничного транспорту України

[Текст] / Ю. М. Цветов, М. В. Макаренко, М. Ю.

Цветов та ін. – Київ: КУЕТТ, 2007. – 222 с.

Сидоренко, Г. Г. Безпека руху на залізничних

переїздах гарантія екологічної стабільності [Текст] /

Г. Г. Сидоренко // Проблеми та перспективи розвит-

ку залізничного транспорту : 74 Міжнар. науково-

пр. конф. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. –

С. 357-358.

Харченко, Т. В. Стан безпеки руху при взає-

модії різних видів транспорту [Текст] / Т. В. Харче-

нко // Вестник ХНАДУ. – Харків, ХНАДУ, – 2010. –

Вып. 50. – С. 93-96.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.