DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35990

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ

О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ

Анотація


Наявність значної конкуренції зі сторони автомобільного транспорту та необхідність залучення більшої кількості клієнтів спонукають керівництво залізничного транспорту шукати заходи щодо зниження затрат на перевезення вантажів та підвищення якості роботи. В першу чергу повинні розглядатися такі заходи, які не потребують додаткових капітальних витрат на їх впровадження. Удосконалення системи організації вагонопотоків є перспективним напрямком підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в сучасних умовах функціонування. Одним з найбільш ефективних методів удосконалення є застосування оперативного управління організацією вагонопотоків при використанні формування двогрупних поїздів. Для більш повного урахування оперативної ситуації запропоновано термін «оперативність» застосовувати в момент, коли виникає можливість формування двогрупного поїзда з урахуванням прогнозу надходження вагонів на дані попутні призначення плану формування поїздів за визначений проміжок часу. Розглянуто вплив формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень плану формування в оперативних умовах на основні показники експлуатаційної роботи технічних станцій залізничного напрямку. Визначені витрати на організацію вагонопотоків в оперативних умовах для різних підходів до оперативного призначення двогрупних поїздів. Показано ефективність такого підходу до управління організацією вагонопотоків з урахуванням основних впливаючих факторів. Результати досліджень показали, що до питання управління процесом поїздоутворення в оперативних умовах необхідний комплексний підхід, що передбачає визначен- ня ефективності формування кожного окремого двогрупного поїзда з урахуванням витрат всього залізнич- ного напрямку, а не тільки головної технічної станції. Крім цього, в роботі доведено, що технологія обслуговування двогрупного поїзда на попутній технічній станції в значній мірі впливає на витрати по організації вагонопотоків у поїзди. При цьому доведено, що в оперативному управлінні необхідно враховувати вплив таких основних факторів як потужність вагонопотоків та наявність необхідності зміни поїзних локомотивів. Подальше удосконалення системи організації вагонопотоків можливе за рахунок розгляду комбінації більшої кількості попутних призначень плану формування, пошуку та урахування більшої кількості впливаючих факторів, урахування економії витрат за рахунок скорочення обігу вагона. Також необхідно передбачити можливість впровадження даних рішень в автоматизовані робочі місця відповідного оперативного персоналу на різних рівнях управління поїздоутворенням та використання існуючих на залізниці баз даних.

Ключові слова


двогрупний поїзд, вагнопоток, ефективність, план формування, залізничний напрямок, показники роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція Державної Програми реформуван-

ня залізничного транспорту України [Текст] : Схвал.

: розпорядж. КМУ 27.12.2006р. № 651-р. – Київ:

Магістраль, 16 січня 2007р. – № 1 (1179) 10 – С. 6.

Статут залізниць України. [Текст] . – Київ:

Транспорт України. – 1998. – 83 с.

Бородин, А. Ф. Управление вагонопотоками в

современных условиях / А. Ф. Бородин // Ж. д. тран-

спорт. – 1996. – № 5. – С. 10-15.

Окипный, Л.Д. Эффективность оперативной

организации вагонопотоков [Текст] / Л. Д. Окипный,

В. А. Покавкин // Ж. д. транспорт. – 1985. – № 11. –

С. 13 -16.

Богомазова, Г. Є. Проблема вибору раціональ-

ного варіанту організації вагонопотоків [Текст] /

Г. Є. Богомазова // Східно-Європейський журнал

передових технологій. – 2011. – № 1/3(49). – С. 33-

Покавкин, В. А. Оперативное назначение гру-

пповых поездов и использование дифферецирован-

ных масс поездов в системе оптимальной организа-

ции вагонопотоков [Текст] / В. А. Покавкин, О. Н.

Мелешко // Вопросы увеличения пропускной и про-

возной способности железных дорог: Межвуз. тема-

тич. сб. Ростов-на-Дону, 1985. – Вып. 182. – С. 51-

Покавкин, В.А. Расчеты эффективности груп-

повой и одногруппной маршрутизации перевозок

[Текст] / В. А. Покавкин // Вопросы увеличения

пропускной и провозной способности железных

дорог : Межвуз. тематич. сб. – Ростов-на-Дону,

– Вып. 173. – С. 19.

Прохорченко, А. В. Удосконалення технології

корегування плану формування поїздів на основі

погодженої організації групових поїздів оператив-

ного призначення [Текст] / А. В. Прохорченко, Л. В.

Корженівський // Східно-Європейський журнал пе-

редових технологій. – 2008. – № 6/6(36). – С. 37-40.

Ковалев, В. И. Многокритериальная оптими-

зация плана формирования поездов [Текст] / В. И.

Ковалев, Н. Н. Куценко, А. Т. Осьминин, И. И. Ось-

минина // Ж. д. транспорт. – 2004. – № 4.– С. 25-26.

Иловайский, Н. Д. Организация вагонопото-

ков в условиях рынка [Текст] / Н. Д. Иловайский,

А. М. Рудых, Л. А. Каштанов // Вестник ВНИИЖТ.

– 1998. – Вып. 4. – С. 43-48.

Мазуренко, О. О. Визначення ефекту від опе-

ративного формування двогрупних поїздів на базі

одногрупних призначень [Текст] / О. О. Мазуренко

// Восточно-европейский журнал передовых техно-

логий. – 2011. – № 6/3(54). – С. 23-28.

Мазуренко, О. О. Імітаційна модель роботи

залізничного напрямку для дослідження варіантів

організації вантажних вагонопотоків в оперативних

умовах [Текст] / О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов //

Транспортні системи та технології перевезень : Зб.

наук. праць ДНУЗТ. – 2012. – Вип. 3. – С. 50-55.

Інструктивні вказівки з організації вагонопо-

токів на залізницях України [Текст] : Затв. : Наказ

Мінтрансу та зв’язку України 29.12.04. № 1028-ЦЗ.

– Київ : Мін-во трансп. та зв’язку України, 2005. –

с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.