ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЯХ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • О.В. ЛАВРУХІН

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/35989

Ключові слова:

залізнична дільниця, залізнична станція, черговий по станції, поїзний, диспетчер, ген, хромосома, популяція, генетичний алгоритм

Анотація

В науковій роботі вирішено наукове завдання формування основ інтелектуальної технології виконання місцевої роботи на залізничних дільницях в оперативних умовах. Поставлену задачу вирішено на основі застосування генетичного алгоритму, що дозволило отримувати оптимальні варіанти обслуговування заліз- ничних дільниць поїзним локомотивом

Посилання

Інструкція з обліку і аналізу виконання гра-

фіка руху пасажирських, приміських та вантаж-

них поїздів. ЦЧУ - ЦД/0002 [Текст]. – Київ, 2010.

– 44 с.

Шапкин, И. Н. Организация перевозок на

основе дискретных методов управления и твердо-

го графика движения поездов [Текст] / И. Н. Ша-

пкин, Д. Б. Неклюдов, Е. М. Кожанов // Железные

дороги мира. – 2005. – Вип. 3. – С.28-33.

Курейчик, В. М. Генетические алгоритмы

[Текст] / В. М. Курейчик, Л. А. Гладков, В. В. Ку-

рейчик – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физмат-

лит, 2006. – 320 с.

Алтухов, Ю. П. Генетические процессы в

популяциях [Текст] / Ю. П. Алтухов. – Москва:

Академкнига, 2003

Гладков, Л. А. Генетические алгоритмы:

Учебное пособие [Текст] / Л. А. Гладков, В. В.

Курейчик, В. М. Курейчик – 2-е изд. – Москва :

Физматлит, 2006. – С. 320.

Лаврухін, О. В. Підходи щодо створення ав-

томатизованої системи управління місцевою ро-

ботою з елементами штучного інтелекту [Текст] /

О. В. Лаврухін // Проблеми міжнародних транс-

портних коридорів та єдиної транспортної систе-

ми України : тези доп. 5-й між нар. наук.-пр.

конф. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 27. –

С. 58.

Лаврухін, О. В. Формування моделі визна-

ченні раціонального варіанту виконання місцевої

роботи диспетчерської дільниці [Текст] / О. В.

Лаврухін // Восточно-Европейский журнал пере-

довых технологий, 2013. – Вип. 2/3 (62). – С. 62-

Рутковская, Д. Нейронные сети, генетичес-

кие и нечеткие системы [Текст] / Д. Рутковский,

М. Пилинський, Л. Рутковский. – Москва: Горя-

чая линия – Телеком, 2004. – 452 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті