DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35986

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНА КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН

А. И. КОЛЕСНИК, Е. П. ДРОБЕЦКАЯ

Анотація


У даній статті розроблена методика визначення оптимальної конструкції гіркової горловини за критерієм мінімуму будівельної довжини її колійного розвитку. Оптимізація параметрів горловини за вказаним критерієм дозволить скоротити вартість її будівництва та подальшої експлуатації. Як показав аналіз існуючих методів оцінки якості проектування колійного розвитку гіркових горловин, вони не в повній мірі характеризують даний об’єкт, оскільки не враховують багато особливостей будівництва та експлуатації сортувальних гірок. Встановлено, що на довжину горловини впливають параметри ділянок сполучення на сортувальних коліях, які, в свою чергу, залежать від місця розташування уповільнювачів паркової гальмової позиції. Оптимізація конструкції горловини виконується за умови розташування паркової гальмової позиції на прямій ділянці колії за основною сполучною кривою; при цьому параметри ділянок сполучення на кожній колії оптимізуються таким чином, щоб паркові гальмові позиції в пучку розташовувалися на мінімальній відстані від вершини гірки. Крім того, на конструкцію ділянок сполучення впливають кути поворотів спускної частини гірки. Вся множина допустимих кутів спускної частини гірки, при яких конструкція горловини відповідає нормативним вимогам, може бути представлена багатокутником на координатній площині. В подальшому із області допустимих кутів визначаються їх конкретні значення, при яких будівельна довжина колійного розвитку горловини мінімальна. Як показали дослідження, для забезпечення мінімальної довжини горловини необхідно обирати такі величини кутів поворотів спускної частини гірки, які належать верхній межі області допустимих кутів, при цьому потреба у рейко-шпальній решітці скорочується на 6-8 %. Запропонований метод може використовуватися як при новому будівництві, так і під час реконструкції існуючих сортувальних гірок.

Ключові слова


сортувальна гірка, гіркова горловина, план колійного розвитку, сполучні криві, проектування гірок

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Родимов, Б. А. Проектирование механизи-

рованных и автоматизированных сортировочных

горок [Текст] /Б. А. Родимов, В. Е. Павлов, В. Д.

Прокинова. – Москва: Транспорт, 1980. – 96 с.

Огар, О. М. Напрямки удосконалення

конструкцій гіркових горловин сортувальних

пристроїв з позиції ресурсозбереження [Текст] /

О. М. Огар, О. В. Розсоха // Восточно-Европейский

журнал передовых технологий. – 2007. – № 5/2 (29).

– С. 45–49.

Данько, М. І. Розробка методу комплексної

оцінки конструкцій гіркових горловин [Текст] /

М. І. Данько, О. М. Огар, О. В. Розсоха // Восточно-

европейский журнал передовых технологий. – 2009.

– № 6/3 (42). – С. 30–33.

Луговцов, М. Н. Проектирование мортиро-

вочных горок [Текст] / М. Н. Луговцов, В. Я.

Негрей. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005. – 170 с.

Бобровский, В. И. Устройство сопрягающих

кривых при размещении парковых замедлителей на

прямых участках сортировочных путей [Текст] /

В. И. Бобровский, А. И. Колесник // Транспортні

системи та технології перевезень : Зб. наук. праць

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.

В. Лазаряна. – Вип. 5 – Д.: ДНУЗТ, 2013.– С. 17-23.

Правила и нормы проектирования

сортировочных устройств на железных дорогах

Союза ССР. ВСН 207-89. [Текст]. – Москва:

Транспорт, 1992. – 104 с.

Пособие по применению Правил и норм

проектирования сортировочных устройств [Текст] /

под ред. Ю. А. Муха. – Москва: Транспорт, 1994. –

с.

Бобровский, В. И. Совершенствование метода

расчета параметров плана горочных горловин

[Текст] /В. И. Бобровский, А. И. Колесник //

Автоматика, телемеханіка, зв’язок : Зб. наук. праць

ДонІЗТ. – Вип. 26 – Донецк: ДонІЗТ, 2011.– С. 40–

Банди, Б. Методы оптимизации. Вводный курс

[Текст] / Б. Банди // Пер. с англ. – Москва: Радио и

связь, 1988. – 128 с.

Реклейтис, Г. Оптимизация в технике [Текст]

Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел // Пер. с

англ. – Москва: Мир, 1986. – 349 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.