ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА МЕТАЛУРГІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/35984

Ключові слова:

промисловий залізничний транспорт, поїздопотік, вагонопотік, моделювання роботи.

Анотація

Мета. Залізничний транспорт промислових підприємств є однією із основних ланок процесу пересування вантажо- та вагонопотоків для забезпечення сталої роботи металургійних підприємств. Дослідження процесу постачання сировини (агломерату) на металургійне підприємство у сучасних умовах функціонування економіки України є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для дослідження параметрів розподілу випадкових величин (склад вертушок, які надходять на гірничо-збагачувальний комбінат у порожньому стані, змінні та добові обсяги завантаження вагонів і відправлення вертушок, інтервали прибуття та відправлення вертушок) використано методи математичної статистики. Для отримання показників функціонування станцій гірничо-збагачувального комбінату використано імітаційне моделювання роботи даних станцій. Результати. Встановлено, що порожні вертушки можуть надходити на станцію Ю за різними варіантами. Встановлено, що змінні та добові обсяги завантаження вагонів і відправлення вертушок, інтервали прибуття та відправлення вертушок є випадковими величинами. Виконано комплексне імітаційне моделювання робо- ти станцій гірничо-збагачувального комбінату, на підставі якого визначено завантаження елементів станції Ю, встановлено середню тривалість знаходження на комбінаті вертушки для перевезення агломерату, що вироблений агломераційним цехом № 1, і середній обіг вертушки для перевезення агломерату, що виробле- ний агломераційним цехом № 2, а також їх непродуктивні простої. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи станцій та по- кращує якість отриманих показників. Висновки. Визначено параметри розподілу випадкових величин обсягів завантаження вагонів і відправлення вертушок із агломератом, інтервалів їх прибуття та відправлення. Встановлено, що інтервали прибуття та відправлення вертушок розподілено за законом Ерланга. На підставі комплексного імітаційного моделювання процесу функціонування станцій гірничо-збагачувального комбінату встановлено наявність резерву колійного розвитку станції Ю, а також потужності вивізних і маневрових засобів комбінату для забезпечення обсягів роботи, які передбачаються на перспективу

Посилання

Вернигора, Р. В. Проблемы функционирова-

ния железнодорожных подъездных путей Украины в

современных условиях [Текст] / Р. В. Вернигора //

Восточно-Европейский журнал передовых техноло-

гий. – 2012. – № 4/3(58). – С. 64-68.

Мілецька, І. М. Дослідження показників ван-

тажної роботи на місцях незагального користування

в умовах підприємства Д [Текст] / І. М. Мілецька //

Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2010.

– Вип. 118, – С. 220-225.

Бутько, Т. В. Удосконалення технології робо-

ти ПАТ «Північний ГЗК» на основі методів логісти-

чного управління [Текст] / Т. В. Бутько, Н. В. Кова-

ленко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: Укр-

ДАЗТ, 2012. – Вип. 133, – С. 51-57.

Бутько, Т. В. Формалізація технології роботи

залізничної станції з під’їзною колією на основі ме-

тодів логістики [Текст] / Т. В. Бутько, О. В. Ляшко //

Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2012.

– Вип. 133, – С. 63-69.

Ломотько, Д. В. Удосконалення переробки ма-

сових вантажів залізничним транспортом в умовах

створення інформаційно-керуючої системи [Текст] /

Д. В. Ломотько, О. Є. Кльосов, С. Г. Корнійчук // Зб.

наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2011. –

Вип. 120, – С. 119-125.

Запара, В. М. Адаптування моделі технології

роботи під`їзних колій до умов ТОВ «Макіївпромт-

ранс» [Текст] / В. М. Запара, М. С. Нікішова // Зб.

наук. праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2011. –

Вип. 120, – С. 85-89.

Запара, В. М. Аналіз стану роботи при взаємо-

дії станції примикання Чумакове і під’їзної колії

ТОВ «ЦЗФ «Чумаківська»» [Текст] / В. М. Запара,

А. О. Лисенко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Харків:

УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 120, – С. 23-28.

Чеклов, В. Ф. Аналіз колійного розвитку та

інших технічних засобів станції Центральна збага-

чувальна фабрика (ЦЗФ) під’їзної колії ПАТ «ДТЕК

Павлоградвугілля» [Текст] / В. Ф. Чеклов, В. М. Че-

клова, Л. О. Лях, А. Г. Саввіді // Зб. наук. праць До-

нецького інст. залізн. тр-ту УкрДАЗТ. – Донецьк,

– Вип. 28. – С. 21-27.

Папахов, О. Ю. Інформаційне забезпечення

організації вагонопотоків в умовах функціонування

АСК ВП УЗ [Текст] / О. Ю Папахов., А. М. Окоро-

ков. О. М. Логвінов // Вісник Дніпр. нац. ун-ту за-

лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропет-

ровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.

трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – 2008. – Вип. 22. –

С. 154-157.

Яневич, В. З. Логістичний підхід в управлінні

перевезеннями на залізничному транспорті [Текст] /

В. З Янович., А. М. Окороков // Вісник Дніпр. нац.

ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В.Лазаряна. –

Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – 2007. – Вип.

– С.165-167.

Шторм, Р. Теория вероятностей. Математиче-

ская статистика. Статистический контроль качества

[Текст] / Р. Шторм. – Москва: Мир, 1970. – 368 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті