ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НА ЛОГІСТИКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284489

Ключові слова:

генеральний план, логістика, промислові підприємства, принципи проєктування, виробничі зв’язки, схеми розміщення цехів, транспорт, планувальні рішення, транспортні витрати

Анотація

Мета. Дослідження реального стану генеральних планів існуючих промислових підприємств нашої країни свідчить про те що сьогодні планувальні рішення деяких промислових підприємств, особливо металургійних, які побудовані в двадцятому столітті значною мірою не відповідають класичним принципам проєктування генпланів. Досягнення економічного ефекту виробництва на підприємстві залежить від логістики підприємства. Тому метою роботи є дослідження проблеми впливу існуючих генеральних планів на шляхи вдосконалення транспортного обслуговування цехів підприємства і ефективність логістики промислового підприємства в цілому. Методи дослідження. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення питання та основних наукових публікацій щодо впливу існуючих генеральних планів на логістику промислових підприємств. Результати. В роботі за допомогою експериментального методу аналізу даних реалізованих генеральних планів підприємств проведено дослідження впливу існуючих генеральних планів на шляхи вдосконалення транспортного обслуговування цехів підприємства і ефективність логістики промислового підприємства в цілому, які вказують на необхідність нових дієвих методик та пропозицій, що врахували б особливості функціонування транспорту підприємства. Наукова новизна полягає у розробці загального методу визначення впливу існуючих схем генеральних планів на транспортні витрати і на створення аварійних ситуацій. Основним напрямом підвищення ефективності транспортного обслуговування промислового підприємства і логістики в цілому є комплексна реконструкція території підприємства з урахуванням виконання транспортних та складських робіт з метою підвищення ефективності використання територій, скорочення допоміжних виробництв, перепрофілювання, розміщення суміжних виробництв чи інших невиробничих функцій, вирішення екологічних завдань на основі найкращих вітчизняних та зарубіжних досягнень. Практична значимість. Практичну значимість представлених теоретичних положень дослідження складають результати аналізу технологічних планувальних рішень і запропоновані оціночні критерії. Представлені теоретичні положення, в основу яких покладено експериментальний метод аналізу даних реалізованих генеральних планів дозволили провести комплексну оцінку сучасного стану і використання території підприємства, та можуть в подальшому використовуватися при розробці нових технологій, технічних засобів і технологічних планувальних рішень, які їм відповідають.

Посилання

Хара М. В. Генеральний план промислових підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій по курсу «Генеральний план промислових підприємств» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» усіх форм навчання / укл. М. В. Хара – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 98 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17180

Білоус О. І. Технологічні лінії та комплекси металургійних заводів [Електронний ресурс] : конспект лекцій із дисципліни «Технологічні лінії та комплекси металургійних заводів» для студентів для студентів напряму 6.050503 “Машинобудування” усіх форм навчання / укл. О І. Білоус – Дніпродзержинськ : ДВНЗ «ДДТУ», 2015. – 51 с. – Режим доступу: https://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/3/1-3-kl5.pdf

Парунакян В. Э., Маслак А. В. Транспортное обслуживание металлургического производства: учебное пособие / В. Э. Парунакян, А. В. Маслак. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 209 с.

Никодимов А. П. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий: учебное пособие [Ч. 1–2]. – Санкт-Петербург: ЦОТПБСПП, 2007. – 268 с.

Таранда И. Н. Проектирование генерального плана и транспорта в современных условиях / И. Н. Таранда, А. С. Песин, А. А. Рожкова // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – № 1. – С. 27 – 32. – Режим доступу: https://www.metaljournal.com.ua/mgp-01-2009/

Климов А. Н. Особенности проектирования генеральных планов металлургических мини-заводов / А. Н. Климов, В. И. Пиво; Металлургическая и горнорудная промышленность/2017 3 С. 233–128. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XMiKd7F5PsoJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3D

Шишкін Е. А. Інноваційні планувальні та конструктивні рішення сучасних будівель і споруд : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Е. А. Шишкін, Ю. І. Гайко ; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 40 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/61733/1/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%9A%D0%9B.pdf

ДСТУ Б А.2.4–6–95 (ГОСТ 21.508-93). Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об’єктів. Київ: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. – 40 с. – Режим доступу: https://dnaop.com/html/44173/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91_%D0%90.2.4-6-95

Вайнер В. Г. Автоматизированное проектирование генеральных планов промышленных предприятий / В.Г. Вайнер, С.Б. Губницкий, И.Д. Зайцев и др. ; под ред. д-ра техн. наук И. Д. Зайцева. К : Будівельник, 1986. – 112 с. – Режим доступу: https://tekhnosfera.com/avtomatizirovannaya-informatsionnaya-sistema-komponovki-oborudovaniya-promyshlennyh-proizvodstv-v-tsehah-angarnogo-tipa

Воропай В. С. Аналіз планувального рішення виробничих об’єктів і транспортних комунікацій металургійного підприємства / В.С.Воропай // Наука та виробництво : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2021. – Вип. 24. – С. 298–311. – Режим доступу: https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250862

Rigo A, Majstorović I., Zeljko S. Infrastructure and traffic planning and modelling Challenges of developing Transport Master Plan / A. Rigo, I Majstorović., S. Zeljko // Croatia CETRA: 7th International Conference on Road and Rail Infrastructure (Pula, 11–13 May 2022) / University of Zagreb. – Zagreb, 2022. – С.723–730. – Mode of access: https://cetra.grad.hr/ocs/index.php/cetra7/cetra2022/paper/view/1424

Дворкін Л .І. Розв’язування будівельно-технологічних задач методами математичного планування експерименту. – Рівне: НУВГП, 2011. – 174 с. – Режим доступу: https://ep3.nuwm.edu.ua/10269/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2.%20%D0%B1%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%281%29.pdf

Гайко Ю. І. Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища : монографія / [Ю. І. Гайко, Є. Ю. Гнатченко, О. В. Завальний, Е. А. Шишкін; за заг. ред. Ю. І. Гайка, Е. А. Шишкіна] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 353 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/57691/1/2020%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%202%D0%9C%D0%9D%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20.pdf

Житкова Н. Ю. Архітектурна типологія промислових будівель. Теорія архітектури і архітектурного проектування: Навчальний посібник. – К.: КНУБА,2002. – 172 с.

Cong J. A New algorithm for standard cell global routing / J. Cong, B. Preas // Proceedings of IEEE International Conference on Computer Aided Design. 1988. – P. 176–179. – Mode of access: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=c4d623f4a58f95a2e970cb13d09a5b8a6f51f9a1

Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, optimization, and machine learning / D.E. Goldberg // Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company Inc. 1989. – 412 p. – Mode of access: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Free%20books/Goldberg_Genetic_Algorithms_in_Search.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

ХАРА, М. В., МАСЛАК, Г. В., НІКОЛАЄНКО, І. В., & СОСНОВЦЕВ, В. В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НА ЛОГІСТИКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 16–24. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284489

Номер

Розділ

Статті