СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ НА ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261648

Ключові слова:

адаптація, інфраструктура, кліматичний ризик, надзвичайні погодні умови, попереджувальне ставлення, стратегія, транспорт

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження проблеми кліматичних ризиків в транспортних системах та формування рекомендацій щодо стратегічних рішень з адаптації транспорту України до настання несприятливих наслідків в результаті кліматичної небезпеки. Методи дослідження. Дослідження виконано за допомогою методів статистичного аналізу і синтезу. Результати. Проведено дослідження кліматичних змін в світі і Україні, які вказують на необхідність нових дієвих методик та пропозицій, що врахували б особливості функціонування вітчизняної транспортної системи та забезпечили впровадження концепції стратегічного підходу до управління транспортом в умовах кліматичних ризиків. Запропоновано попереджувальне ставлення до надзвичайних ситуацій природного характеру в якості основи формування стратегічних рішень на національному рівні. Сформульовані основні етапи стратегічного підходу до кліматичних ризиків на транспорті. Наукова новизна. Отримані результати дослідження дозволяють сформувати наукову основу стратегії розвитку транспортної галузі України в умовах зростання природних небезпек та ризиків. Практична значимість. Визначено стратегічні заходи адаптації транспортної системи до кліматичних ризиків, що формуються за рахунок реалізації комплексу організаційних, технічних, будівельних та економічних рішень. Отримані результати можуть бути використані при розробці планів дій транспортно-логістичних підприємств у надзвичайних кліматичних ситуаціях.

Посилання

Кондрат В. Ф. Торнадо в Україні [Електронний ресурс]/ В. Ф. Кондрат, Я. Й. Лопушанський // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». – №12, 2015. – C.132-141. – Режим доступу: https://ldubgd.edu.ua/scientific-herald/ldu-bzhd/no12-2015

Голубцов О. Г. Вода близько. Підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату (повний звіт за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / О. Г. Голубцов, А. П. Біатов, О. Ю. Селіверстов, С. С. Садогурська // Центр екологічних ініціатив «Екодія». – 2018. – Режим доступу: http://ecoaction.org.ua/voda-blyzko-report.html

Шевченко О. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна / O. Шевченко, О. Власюк, І. Ставчук, М. Ваколюк, О. Ілляш, А. Рожкова // Кліматичний форум східного партнерства (КФСП) та Робоча група громадських організацій зі зміни клімату (РГ НУО ЗК). – 2014. – 61 с. – Режим доступу: https://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_vulnerability.pdf

Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С. П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко]; за ред. С. П. Іванюти. – К. : НІСД. – 2020. – 110 с.

Нечипоренко О. М. Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України [Електронний ресурс]/ О.М. Нечипоренко // Економіка АПК. – 2020. – № 4 – С. 6-16. – Режим доступу: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004006

Степаненко С.М. Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах глобальних змін клімату [Електронний ресурс]/ С. М. Степаненко та ін. – Звіт про НДР. – ДР№ 0113U000629. – 2016. – 453 с. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua

Рябченко О. О. Економічні рішення в умовах ризиків кліматичних змін / О. О. Рябченко, Н. А. Герасименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. № 22. – С. 105–109.

Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг: кол. моногр. / В. М. Самсонкін, І. В. Ніколаєнко, Ю. В. Булгакова та ін.; за ред. В. М. Самсонкіна та І. В. Ніколаєнко. – Київ: Талком. – 2021. – 312 с.

Проць Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / Н. Проць // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2018. – № 1. – С. 142-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_1_22

Шевченко О. Сучасні шляхи врегулювання глобальної зміни клімату [Електронний ресурс] / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2018. № 47-48. – С. 70-77. Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3589/3264

Ніколаєнко, І. В. Адаптація до кліматичних ризиків на транспорті / І. В. Ніколаєнко, М. В. Хара, М. Ю. Шоуба // Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон. 8-11 вересня 2021 р. – С. 242-243.

Овчиннікова В. О. Адаптивне управління залізничним транспортом України / В. О. Овчиннікова, І. М. Харламова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика. – 2017. – Вип. 15 № Ч.2. – С. 55-59.

Янченко Н. В. Забезпечення стійкого розвитку підприємств залізничної галузі за рахунок адаптивного управління [Електронний ресурс] / Н. В. Янченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 43. – С. 230-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_43_49

Mahpour A. Incorporating Climate Change in Pavement Maintenance Policies: Application to Temperature Rise in the Isfahan County, Iran / A. Mahpour, T. El-Diraby // Sustainable Cities and Society. – August 2021. – Volume 71. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102960.

Wang T. Climate change research on transportation systems: Climate risks, adaptation and planning / T. Wang, Z. Yang, G. Clark, T. Nichol, Y.-en Ge // Transportation Research Part D Transport and Environment. – November 2020. – Volume 88. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102553.

Izaguirre C. Climate change risk to global port operations / C. Izaguirre, I. Losada, P. Camus, J. Vigh, V. Stenek // Nature Climate Change. – 2021. – 11, 14–20. – Mode of access: https://doi.org/10.1038/s41558-020-00937-z.

Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні у 2020 році [Електронний ресурс] : Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). – 14.01.2021.– Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/119288.html

Ng A.K.Y. How is Business Adapting to Climate Change Impacts Appropriately? Insight from the Commercial Port Sector / Ng, A.K.Y., Wang, T., Yang, Z. et al. // Journal of Business Ethics. – 2018. – 150. – pp. 1029–1047. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/s10551-016-3179-6.

Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021, № 1363-р.– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#top

Leonard M. A compound event framework for understanding extreme impacts / M. Leonard, S. Westra, A. Phatak, M. Lambert, B. Van den Hurk, K. McInnes, J. Risbey, S. Schuster, D. Jakob, M. Stafford-Smith // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. – 5 (2014), pp. 113-128. – Mode of access: https://doi.org/10.1002/wcc.252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті