DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24459

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ МЕРЕЖ

Yu. Chibisov, G. Mozolevich

Анотація


Виконано аналіз залежностей між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці. Встановлено взаємозв’язок між вихідним і вхідним потоками поїздів та щільністю поїздів на дільниці; взаємозв’язок між вхідним потоком та швидкістю руху. Наведено ряд випадкових факторів, які можуть впливати на розподіл поїздопотоків по залізничній мережі


Ключові слова


вантажні перевезення; розподіл поїздопотоків, залізнична мережа; пропускна спроможність; інтенсивність руху; щільність поїздопотоку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Форд, Л. Р. Потоки в сетях [Текст] /

Л. Р. Форд., Д. Р. Фалкерсон [пер. с англ.] – М.:

«Мир», 1966. – 372 с.

Березина, Л. Ю. Графы и их применение: По-

собие для учителей [Текст] / Л. Ю. Березина/ – М.:

Просвещение, 1979. – 143 с.

Носов, В. А. Комбинаторика и теория графов /

В. А. Носов. – М.: Издат-во: Московский государст-

венный институт электроники и математики, 1999.

Юнушкин, А. А. Распределение потоков в

транспортных сетях (зарубежный опыт) [Текст] /

А. А. Юнушкин // Вестник транспорта. – 2007. –

№ 12. – С. 31-34.

Поттгофф, Г. Теория транспортных потоков

[Текст] / Г. Поттгофф. – Берлин. – 618 с.

Андерсон, Д. А. Дискретная математика и

комбинаторика [Текст] / Джеймс А. Андерсон [пер.

c англ.] – М.: Вид. дім «Вільямс», 2004. – 960 с.

Босов, А. А. Визначення раціональних марш-

рутів руху поїздів на мережі доріг [Текст] /

А. А. Босов, Ю. В. Чибісов // Вісник Дніпропетр.

нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. –

Вип. 34 – Д., 2010.– С. 180-188

Йенсен, П. Потоковое программирование

[Текст] / П. Йенсен, Д. Барнес // – М.: Радио и связь,

– 392 с.

Левин, Д. Ю. Оптимизация потоков поездов

[Текст] / Д. Ю. Левин – М.: Транспорт, 1988. – 175 с.

Босов, А. А. Визначення раціональних марш-

рутів руху поїздів на мережі доріг [Текст] / А. А.

Босов, Ю. В. Чибісов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2010. –

Вип. 34. – С. 180–188

Чибісов, Ю. В. Вибір раціональних варіантів

пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних

лініях за економічним критерієм [Текст] / Ю. В. Чи-

бісов // Вісник НТУ «ХПИ» – Х., 2012. – Вип. 68. –

С. 151–155.

Чибісов, Ю. В. Математична модель вибору

раціональних варіантів пропуску поїздопотоків по

залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, Г. Я.

Мозолевич // Восточно-европ. журнал передовых

технологий. – 2012. – № 3/11 (57). – С. 37–41.

Nesterenko, G. I. Optimal route selection when

distributing the freight trainflow in the railway junction

with the consideration of the level of the traffic capacity

saturation / G. I. Nesterenko, Yu. V. Chibisov // Вісник

Східноукраїнського нац. ун-ту ім/ Володимира Да-

ля. – 2012. – № 3 [174] – С. 138–143.

Adolfas Baublys ASSESSMENT OF

STATISTICAL PROBABILITY OF THE

TECHNOLOGICAL TRANSPORTATION PROCESS

// TRANSPORT – 2002, Vol. XVII, No 4, 127-136
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.