DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24458

КРИТЕРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ СОСТАВА В УМОВАХ ДІЇ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ

О. І. Таранець

Анотація


Мета. Стаття присвячена удосконаленому методу оптимізації керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки При цьому запропоновано критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах відхилення фактичних параметрів відчепів від розрахункових значень та неточність реалізації гальмовими позиціями заданих режимів гальмування. Методи дослідження. У дослідженні використовується імітаційне моделювання процесу скочування відчепів з гірки.
Для оптимізації режимів гальмування відчепів користовується ітераційний метод. Результати. Врахування впливу випадкових факторів, які діють на відчеп в процесі скочування при оптимізації режимів гальмування відчепів дає змогу підвищити точність регулювання швидкості між відчепами. Наукова новизна. Удосконалено метод оптимізації режимів гальмування керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані при розробці програмних засобів техніко-економічної оцінки конструкцій та технічного забезпечення сортувальних гірок в системах проектування, а також в автоматизованих системах управління сортувальними станціями


Ключові слова


сортувальна гірка; відчеп; режими гальмування; гарантований інтервал; область допустимих режимів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровський, В. И. Теоретичні основи удо-

сконалення конструкції та технології роботи заліз-

ничних станцій [Текст] : дис. … докт. техн. наук:

22.20. –Д.: ДІІТ, 2002. – 534 с.

Корн, Г. Справочник по математике [Текст] :

Справочник по математике научных работников и

инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М., Главная редак-

ция физико-математической литературы изд-ва

«Наука», 1974 г. – 832 с.

Митропольский, А. К. Техника статистичес-

ких вичислений [Текст] / А. К. Митропольский. –

М.: Главная редакция физико-математической лите-

ратуры изд-ва «Наука», 1971. –576 с.

Шторм, Р. Теория вероятностей. Математиче-

ская статистика. Статистический контроль качества

[Текст] / Р. Шторм, Пер. с нем. Н. Н. Федорова,

М. Г. Федорова, под ред. Н. С. Райбмана. – М.:

Мир,1970. – 368 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.