ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ В ОБЛАСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

В. С. Наумов, Т. А. Омельченко

Анотація


Проведено аналіз сучасного стану теорії і практики функціонування контейнерних терміналів. Визначено основні недоліки функціонування контейнерної транспортної системи та запропоновано напрями удосконалення роботи контейнерних терміналів на основі принципів інтероперабельності.


Ключові слова


контейнерні термінали; інтероперабельність; транспортні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до

року / Кабінет міністрів України. – К., 2010. –

с.

Франк, С. О. Повышение эффективности кон-

тейнерной транспортной системы страны на основе

развития терминаль-ных комплексов [Текст] : авто-

реф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.01. – М., 2006. –

с.

Беляев, В. М. Терминальные системы перево-

зок грузов автомобильным транспортом [Текст] /

В. М. Беляев. – М.: Транспорт, 1987. – 288 с.

Нагорний, Є. В., Забезпечення конкурентосп-

роможності і якості транспортних послуг для еко-

номіки України [Текст] / Є. В. Нагорний, В. С. Нау-

мов, Н. Ю. Шраменко // Транспортна Академія

України: 20 років (1992-2012). – К.: НТУ, 2012. –

С. 191-198.

Шраменко, Н. Ю. Теоретико-методологічні

основи ефективного функціонування термінальних

систем при доставці дрібнопартіонних вантажів

[Текст] / Н. Ю. Шраменко. – Харків: ХНАДУ, 2010.

– 156 с.

Rashidi, H., Submission to Journal of Scheduling

Container Termi-nals: Scheduling Decisions, their

Formulation and Solutions [Электронный ресурс] /

H. Rashidi, E. P. K. Tsang. – Режим доступа:

http://cswww.essex.ac.uk/CSP/papers/RashidiTsangSurvey-Sched-uling-RevisedSubmission-20060404.pdf

Murty, K. G. A decision support system for

operations in a container terminal [Text] / K. G. Murty,

J. Liu, Y. Wanb, R. Linnc // Decision Support

Systems.2005. – 39 (3). – Р. 309–332.

Thorsten, G. F., Optimizing the Landside

Operation of a Container Terminal [Электронный ре-

сурс] / G. F. Thorsten, K. N. Megow, E. Duane, H.

Wren, – Режим доступа: http://www.matheon.de/

preprints /4007_ZR-06-06.pdf.

Mak, K. L. Forecasting Hong Kong's Container

Throughput with Approximate Least Squares Support

Vector Machines [Text] / K. L. Mak, D. H. Yang //

Proceedings of the World Congress on Engineering. –

– Р. 7-12.

Козак, В. В. Удосконалення організації фун-

кціонування мережі міжнародних транспортних ко-

ридорів на основі вимог інтероперабельності [Текст]

: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01. – X.:

Укр. держ. акад. залізн. трансп., 2011. – 20 с.

Transportation statistic [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://www.nationmaster.com.

Реалізація потенціалу транспортної інфра-

структури України в стратегії посткризового еконо-

мічного розвитку [Текст]. – К.: НІСД, 2011. – 37 с.

DeMartino, M. Multimodal Chains and

Transport Interoperability between the Maghreb and

Western European Countries: Some Empirical

Evidences [Text] / M. DeMartino, A. Morvillo //

Pomorski zbornik, 2004. – № 42. – Р. 45-76




DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24454

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.