DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24453

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ КЕРУВАННЯ СКОЧУВАННЯМ ВІДЧЕПІВ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

А. В. Кудряшов

Анотація


Розглянуто можливість використання методу оптимізації режиму розформування составів для розрахунку
швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій на автоматизованих сортувальних гірках з метою підвищення якості сортувального процесу. Запропонований метод враховує умови розділення як суміжних, так і несуміжних відчепів составу і використовує математичну модель скочування відчепів з гірки, що дозволяє реалізувати задані швидкості виходу з гальмівних позицій при регулюванні зони гальмування відчепу.


Ключові слова


режим гальмування; відчеп; сортувальна гірка; метод оптимізації; автоматизована система

Повний текст:

PDF

Посилання


Гапанович, В. О разработке автоматизирован-

ных сортировочных систем [Текст] / В. А. Гапано-

вич, А. Н. Шабельников // Ж.-д. трансп. – 2010. –

№ 8. – С. 23-25.

Ададуров, С. Е. Комплексная система автома-

тизации сортировочных процессов [Текст] / С. Е.

Ададуров, В. Н. Соколов // Ж.-д. трансп. –2010. –

№ 8. – С. 37-38.

Сепетый, А. А. Система комплексной автома-

тизации сортировочных процессов [Текст] / А. А.

Сепетый, А. Ю. Сергеев // Автоматика, связь, инфо-

рматика. – 2009. – № 2. – С. 6-7.

Савицкий, А. Г. Управление движением соста-

вов и отцепов на автоматизированных сортировоч-

ных горках [Текст] / А. Г. Савицкий, В. И. Шелухин,

В. Н. Соколов // Автоматика, связь, информатика –

– № 7. – С. 15-19.

Шелухин, В. И. Универсальный модуль управ-

ления тормозными позициями [Текст] / В. И. Шелу-

хин, И. Н. Малышев // Автоматика, связь, информа-

тика. – 2000. – № 5. – С. 12-14.

Бобровский, В. І. Вплив режимів гальмування

на тривалість скочування відчепів з гірки [Текст] /

В. І. Бобровский, А. В. Кудряшов, Л. О. Єльникова //

Зб. наук. праць. – Харьків: УкрДАЗТ, 2009. –

Вип. 102. – С. 147-15.

Бобровский, В. И. Ограничения режимов тор-

можения отцепов на сортировочных горках [Текст] /

В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, А. В. Кудряшов,

Л. О. Ельникова // Вісник ДІІТу.– Д.: ДІІТ, 2009. –

Вип. 27. – С. 30-35.

Модин, Н. К. Механизация и автоматизация

станционных процессов [Текст] / Н. К. Модин // –

М.: Транспорт, 1985. – 224 с.

Шафит, Е. М. К вопросу алгоритмизации рас-

чѐта переменной скорости роспуска составов на сор-

тировочных горках [Текст] / Е. М. Шафит, А .Г. Са-

вицкий // Автоматизированные системы управления

технологическими процессами на железнодорожных

станциях: Межвуз. сб. науч. тр. ДИИТ. – Днепропе-

тровск, 1982. – Вып. 224/11. – С. 39-47.

Бобровский, В. И. Вероятностные характери-

стики разделений отцепов состава на стрілках

[Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов, Ю. В.

Чибисов // Вісник ДІІТу,– Д.: ДІІТ, 2007. – Вип. 18.

– С. 146-150.

Бобровский, В. И. Анализ числа разделений

отцепов в составах, расформируемых на действую-

щих сортировочных горках [Текст] / В. И. Бобровс-

кий, А. В. Кудряшов // Транспортні системи та тех-

нології перевезень: Зб. наук. праць.– Д.: ДНУЗТ,

– Вип. 2. – С. 17-21.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов ра-

сформирования составов на сортировочных горках

[Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов // Вісник

ДІІТу. – Д.: ДІІТ, 2010. – Вип. 32. – С. 224-229.

Бобровский, В. И. Оценка влияния режимов

торможения на качество процесса расформирования

составов на сортировочных горках [Текст] / В. И.

Бобровский, А. В. Кудряшов, А. И. Колесник // Зб.

наук. праць. – Харьків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 113.

– С. 121-127.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.