DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24446

АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ УКРАЇНИ

Р. В. Вернигора, Л. О. Єльникова

Анотація


Наведено результати дослідження інтенсивності вантажних поїздопотоків по основним сортувальним станціям України. Встановлено залежності між обсягами поїзної роботи сортувальних станцій та періодами таижня і доби. Отримані результати можуть бути використані при розробці модулю прогонозування в адаптивній системі оперативного керування роботою локомотивного парку.


Ключові слова


локомотивний парк; сортувальна станція; оперативне керування; інтенсивність поїздопотоків; нерівномірність перевезень

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку залізничного транспорту

на період до 2020 року. Схвалено розп. КМУ від

12.2009 р. № 1555-р [Електрон. ресурс] – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-

-р.

Транспортна стратегія україни на період до

року. Схвалено розп. КМУ від 20.10.2010 р.

№ 2174-р [Електрон. ресурс] – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-р

Довідник основних показників роботи заліз-

ниць України (1992-2002) [Текст] – К.: Укрзалізни-

ця. – 2003. – 40 с.

Довідник основних показників роботи заліз-

ниць України (1997-2007) [Текст] – К.: Укрзалізни-

ця. – 2008. – 44 с.

Транспорт і звязок України у 2012 році. Ста-

тистичний збірник. [Текст] // Київ: ДП «Інформа-

ційно-аналітичне агентство». – 2013. – 269 с.

Офіційний сайт Укрзалізниці. [Електрон. ре-

сурс] – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua

Бутько, Т. В. Удосконалення управління про-

цесом просування поїздопотоків на основі стабіліза-

ції обігу вантажного вагону [Текст] / Т. В. Бутько,

О. В. Лаврухін, Ю. В.Доценко // Зб. наук. праць. До-

нІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип. 22. – С. 18-26.

Марценюк, Л. В. Факторний аналіз обігу ван-

тажних вагонів [Текст] / Л. В. Марценюк // Пробле-

ми підвищення ефективносі інфраструктури. Зб.

наук. праць НАУ. – Київ: НАУ. – 2012. – Вип. № 33.

– С. 141-147.

Вернигора, Р. В. Анализ простоев поездов в

ожидании поездных локомотивов на сортировочных

станциях [Текст] / Р. В. Вернигора, Л. О. Ельникова

// Восточно-Европейский журнал передовых техно-

логий. – 2012. – № 5/3 (59). – С. 16-19.

Козаченко, Д. Н. Перспективы использования

частной локомотивной тяги на магистральном же-

лезнодорожном транспорте Украины [Текст]/ Д. Н.

Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый //

Українські залізниці – 2013. – № 1. – С.50-55.

Укрзалізниця: концентрація ресурсів на оно-

вленні парку локомотивів залишається пріоритет-

ним завданням [Електрон. ресурс] – Режим доступу:

http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/326193.

Вернигора, Р. В. Перспективи створення ада-

птивної системи оперативного керування роботою

локомотивів та локомотивних бригад [Текст]/ Р. В.

Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи і

технології перевезень : Зб. наук. праць ДНУЗТ. – Д.:

ДНУЗТ, – 2012. – Вип. 4. – С. 25-29.

Вернигора, Р. В. Анализ неравномерности

грузовых перевозок на магистральном и промыш-

ленном железнодорожном транспорте [Текст]/ Р. В.

Вернигора, Н. И. Березовый // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. – 2012.

– № 2/3(56). – С. 62-67.

Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс

[Текст]/ С. Хайкин – М.: Издательский дом «Виль-

ямс» – 2006. – 1104 с
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.