АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237661

Ключові слова:

експортні перевезення, морські порти, припортова інфраструктура, залізнично-водне сполучення, логістика, взаємодія видів транспорту

Анотація

Мета. Метою роботи є комплексний аналіз сучасного стану речей та основних проблем при взаємодії залізниць та морських портів при організації вантажних перевезень, а також можливих напрямків вирішення цих проблем. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики налагодження ефективної взаємодії залізничного та морського транспорту, зокрема при організації експортних перевезень, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та перспективних обсягів перевезень у залізнично-водному сполученні з врахуванням нерівномірності. Результати. Експорт є одним з основних джерел наповнення державного бюджету України, складаючи третину від її ВВП. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В останні роки існуюча система взаємодії залізниць та морських портів все частіше демонструє свою неефективність, наслідком чого є збільшення термінів доставки вантажів, погіршення показників експлуатації рухомого складу, зростання собівартості перевезень. Однією з причин такої ситуації є невідповідність існуючої пропускної спроможності припортової залізничної інфраструктури сучасним умовам роботи, що характеризуються зміною економічної моделі, зміною напрямків та структури вантажопотоків, активним розвитком портових потужностей. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яким повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальший розвиток державно-приватного партнерства щодо розвитку залізничної припортової інфраструктури. Практична значимість. Розвиток інфраструктури припортових залізничних станції та ділянок за рахунок державно-приватних інвестицій дозволить підвищити ефективність логістики вантажних перевезень у залізнично-водному сполученні, знизити їх собівартість і відповідно підвищити конкурентність українських товарів на зовнішніх ринках.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник – Київ: Державна служба статистики України. – 2020 р. – 166 с.

Козаченко, Д. М. Проблеми розвитку приватної припортової залізничної інфраструктури в Україні / Д.М. Козаченко, А. І. Верлан, О. Д. Кутателадзе // Актуальні проблеми економіки – 2016. – №3 (177). – С. 157-166.

Левицкий, И. Е. О взаимодействии железнодорожного транспорта и морских торговых портов // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. – Харків, 2001. – №512. – С. 8-9.

Левицкий, И. Е. Проблемы взаимодействия транспорта Украины / И. Е. Левицкий // Вісник ДНУЗТ – 2006. – Вип. 12. – С. 100-103

Дем’янченко, А. Г. Концепція ефективного управління розвитком морської портової галузі України в ринкових умовах. Монографія / А. Г. Дем’янченко – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» – 2014. – 360 с.

Козаченко, Д. М. Розвиток припортової залізничної інфраструктури за рахунок державно-приватного партнерства / Д.М. Козаченко, Н. І. Березовий, А. І. Верлан // Збірник наукових праць УкрДУЗТ – 2015. – Вип. 156. – С. 53-62

Верлан, А. І. Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій: дис. к.т.н. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту – Дн-ськ: ДНУЗТ. – 2015. – 178 с.

Бутько, Т.В. Удосконалення сумісної роботи портів та залізничних вузлів в умовах зростання вантажопотоків / Т.В. Бутько, Т.В. Головко // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2006. – Вип. 8. – С. 5-13.

Альошинський, Є.С. Можливості раціоналізації процесу виконання митних операцій на припортових залізничних станціях / Є.С. Альошинський, С.О. Світлична, Т.Г. Стягіна, І.О. Тушкіна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/3(50). – С. 14-18.

Козак, В. В. Напрямки удосконалення процесу міжнародних вантажних перевезень на припортових залізничних станціях / В.В. Козак, М.І. Данько, Є.С. Альошинський, С.О. Світлична // Вагонний парк. – 2011. – № 3. – С. 7-10.

Ломотько, Д.В. Совершенствование технологии передачи грузопотока при взаимодействии железнодорожного и морского транспорта / Д.В. Ломотько, Т.З. Вейисов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 150. – С. 91-97.

Шелехань, Г. І. Удосконалення технології взаємодії опорної сортувальної та припортових вантажних станцій з морськими портами: дис.. к.т.н. 05.22.01 – транспортні системи – Харків: УкрДУЗТ. – 2019. – 174 с.

Вернигора, Р.В Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Транспортні системи і технології перевезень», Вип. 14. – Д.: ДНУЗТ, 2017. – с. 20-29.

Турпак, С. М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. – Київ. – 2020. – Том 31 (70). – № 2. Ч. 2. С. 175-181.

Безгулая, Н. Морское достояние Украины: Морской торговый порт "Южный"/ Н. Безуглая // Технополис. – 2002. - № 7. - С.22 - 25.

Все о портах Украины. 2005: справочник / 4-е изд., доп и перераб.– Одесса: Порты Украины, 2005.– 664 с.

Адміністрація морських портів України. Показники роботи [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti

Центр транспортних стратегій. Інфографіка [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/infografika

Огляд морської галузі України – Київ: ДП «Укрпромзовнішекспертиза» – 2021. – 145 с.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року (затв. Розпор. КМУ №1634-р від 23.12.2020) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія розвитку морпортів до 2038.pdf

Вернигора, Р.В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте/ Р.В. Вернигора, Н.И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/3 (56). – с. 62-67.

Топ-10 инвестиций в портовую отрасль Украины [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://delo.ua/business/top-10-investicij-v-portovuju-otrasl-ukrainy-351354/

Довідник основних показників роботи залізниць України (2006-2016). – Київ : Укрзалізниця, 2016. – 56 с.

Быстрицкая, О. «Бутылочные горлышки»: Справятся ли припортовые станции с грузоперевозками в пиковый период / О. Быстрицкая [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/ butylochnye_gorlyshki_spravyatsya_li_priportovye_zh_d_stantsii_s_gruzoperevozkami_v_pikovyy_period_1242

Хорошун, В. 25 фундаментальных фактов о компании ТИС / В. Хорошун [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://latifundist.com/spetsproekt/503-25-fundamentalnyh-faktov-o-kompanii-tis

Сайт АТ «Укрзалізниця». Парк вантажних вагонів України з розподілом по РРС [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/ cargo_transportation/electronic_transportation/

Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки (затв. Розпор. КМУ №591-р від 12.06.2019) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/documents/Стратегія-5-Typography (укр).pdf

Транспорт України-2019. Статистичний збірник – Київ: Держслужба статистики. – 2020. – 115 с.

Про затвердження переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року. Розпорядження КМУ від 16.12.2020 № 1581-р [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-prioritetnih-dlya-derzhavi-investicijnih-proektiv-do-2023-roku-i161220-1581

Kozachenko, D. Сreation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine/ D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ, – Д.: ДНУЗТ, 2017. – №2(68) – с. 56-70.

"Евротерминал" начал строительство ж/д ветки в Одесский порт [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/news/2020/10/27/ evroterminal_nachal_stroitelstvo_zh_d_vetki_v_odesskiy_port_61475

Функциональное моделирование работы железнодорожных станций : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2015. – 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті