АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237650

Ключові слова:

гірничо-збагачувальний комбінат, зовнішні перевезення, внутрішні перевезення, окатиш, залізорудний концентрат, вагонний парк, маневровий локомотив

Анотація

Мета. Нарощування випуску готової продукції підприємствами гірничо-збагачувальної галузі України – залізорудного концентрату та окатишів, що вивозиться залізничним транспортом та спрямовується одержувачам в Україні, відправляється на експорт через морські порти та сухопутні переходи наштовхується на проблеми, пов'язані з функціонуванням внутрішнього залізничного транспорту цих підприємств. Це пов'язано з тим, що існуюча залізнична інфраструктура ГЗК запроектована та побудована в умовах, коли і ГЗК, і перевізник – залізниця разом з інфраструктурою та рухомим складом являлись власністю держави, хоча й підпорядковувались різним міністерствам та відомствам. У сучасних умовах актуальною є проблема зниження ризиків, пов'язаних з ефективним інвестуванням у розвиток залізничного транспорту ГЗК з метою приведення у відповідність технічного оснащення залізничного транспорту під'їзних колій підприємств галузі та обсягів перевезень. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту ГЗК, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. Встановлено, що наявність на ринку залізничних перевезень значної кількості операторів вагонного парку призвела до дефіциту колійної ємності через необхідність додаткового сортування вагонів за власниками та типом вагонів, а також колій для відстою рухомого складу в очікуванні вантажних та операцій закінчення формування відправницьких маршрутів.

Місячна нерівномірність відвантаження готової продукції ГЗК залежить від графіку виконання капітальних ремонтів машин з виробництва окатишів і може в окремі періоди року сягати збільшення відносно середніх значень до 23%, що потребує відповідного планування залучення рухомого складу незалежних операторів вагонного парку.

Необхідність здійснення внутрішніх перевезень сировини залізничним транспортом, пов'язана з постановкою на капітальний ремонт машин з випуску окатишів потребує в окремі періоди року залучення додаткового вагонного парку. Встановлено виникнення додаткових факторів ризику, що пов'язаний з використанням власних вагонів тільки в окремі періоди року та складність залучення приватних магістральних вагонів через високу вартість їх використання на таких перевезеннях.

Встановлено, що коливання обсягів перевезень викликає коливання робочого парку локомотивів до 25% від робочого парку у періоді з мінімальною їх потребою. Утримання надмірного парку маневрових локомотивів, що відповідає піковим обсягам роботи призводитиме до їх неефективного використання в інші періоди року, робочий парк локомотивів, менший за розрахунковий призводитиме до виникнення ризику невиконання планових обсягів перевезень. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при розробці технологічних процесі роботи залізничного транспорту ГЗК та розрахунку технічного оснащення залізничної інфраструктури ГЗК.

Посилання

Григоренко Ю. Залізний бонус: український ГМК пробивається на ринок преміальної сировини // GMK Center. URL: https://gmk.center/posts/zheleznyj-bonus-ukrainskij-gmk-probivaetsya-na-rynok-premialnogo-syrya/ (дата звернення: 15.07.2021).

Гончарук О. В., Ігнашкіна Т. Б., Броннікова В. Ю. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України: чинники, тенденції й результати. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8189 (дата звернення: 18.07.2021).

Капітула С. Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу Українив сучасних умовах невизначеності та ризику / С. В. Капітула, Т. С. Капітула // Економіка та управління національним господарством. – 2016. – №12. – с. 82-86.

Шацька З. Шляхи підвищення діяльності підприємств гірничо-добувної промисловості в сучасних умовах / З. Я. Шацька, Т. Д. Ганзюк // Економіка та управління національним господарством. – 2016. – №10. – с. 158-161.

Колосов В. Стан та перспективи розвитку гірничодобувної промисловості України / В. О. Колосов, М . І. Ступнік, В. О. Калініченко // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. – 2014 – Т. 8. – с. 193-197.

Єлагін, Ю. В. Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту / Ю. В. Єлагін, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2014. – № 48. – с. 121-123.

Шумик, Д. В. Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств / Д. В. Шумик, С. І. Пелешко, Н. І. Стронська // Збірник наукових праць Українського державного університету заліз-ничного транспорту. – 2016. – Вип. 165. – с. 232-240.

Бутько, Т. В. Формалізація технології роботи залізничної станції з під’їзною колією на основі методів логістики / Т. В. Бутько, О. В. Ляшко // Збір-ник наукових праць Українського державного уні-верситету залізничного транспорту. –2012. – Вип. 133, – С. 63-69.

Журавель В. Дослідження інтервалів надходження та відправлення поїздів для основної станції гірничо-збагачувального комбінату / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, Ю. О. Єріненко, Т. В. Савчук // Транспортні системи і технології перевезень. – 2017 – №14. – с. 36-41.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.

Малашкін, В. В. Комплексна оцінка конструкції колійного розвитку залізничних станцій на основні методів теорії прийняття рішень / В. В. Малашкін, Р. В. Вернигора // Транспортні системи і технології перевезень. – 2012. – Вип. 3. – С. 25-30.

Малашкін, В. В. Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій / В. В. Малашкін // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 11 (1120). – С. 128-134.

Козаченко Д. Дослідження пропускної та провізної спроможності залізничної інфраструктури гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів перевезення сировини / Д. М. Козаченко, В. В. Малашкін, М. І. Березовий, О. Л. Іскра // Транспортні системи і технології перевезень. – 2020. – Вип. 20. – с. 86-93.

Пособие по проектированию промышленных железнодорожных станций (к СНиП) / Промтрансниипроект. – М.: Стройиздат, 1990. – 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті