АДЕКВАТНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237648

Ключові слова:

адекватність моделі, сталий розвиток, залізничний транспорт, підрозділи залізничного транспорту

Анотація

Мета. Моделювання на сьогодні є одним із популярних методів досліджень, пов’язаних із підвищенням ефективності функціонування підрозділів залізничного транспорту, бо модель – замісник оригінального об’єкту, який допомагає вивчати його властивості. Відповідність результатів, отриманих за допомогою моделі, поведінці реального об’єкту є важливим питанням для моделювання, тому перевірка на адекватність є невід’ємною частиною даного процесу. Тож, метою даної статті є представлення методики перевірки адекватності моделі визначення раціональних капіталовкладень за позиціями сталого розвитку. Методика. Для моделей залежності функції еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик попиту на послуги підрозділів проведена перевірка на адекватність на основі критерія Фішера. Для чого була сформована нуль-гіпотеза про рівність дисперсії неадекватності та дисперсії експерименту. Результати. Перевірка моделей на адекватність показала, що залежності функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від параметрів попиту на послуги адекватно описують експериментальні результати. Практична значимість. Виконана перевірка адекватності моделей підтвердила доцільність практичного використання моделей при управлінні підрозділами залізничного транспорту залежностей функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик попиту на послуги підрозділів.

Посилання

Кузьмин В. В. Математическое моделирование технологических процессов сборки и механической обработки изделий машиностроения: учебник для вузов / В. В. Кузьмин [и др.]. – Москва: Высшая школа, 2008. – 279 с.

Ашихмин В. Н. Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин [и др.]; под ред. П. В. Трусова. – Москва: ЛОГОС, 2005. – 440 с.

Советов Б. Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. 3-е изд., перераб и доп. Москва: Высшая школа, 2001. – 343 с.

Кубланов М.С. Проверка адекватности математических моделей / М.С. Кубланов // Научний вестник МГТУ. – 2015. – № 2. – С. 29-36.

Полішко Т.В. Управління витратами підприємств залізничного транспорту: автореф. дис. канд. екон. наук, 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою. – Харків: ХНУ, 2004. – 24 с.

Окороков А.М. Удосконалення управління транспортними вантажними комплексами в транспортних вузлах: автореф. дис. канд. техн. наук, 05.22.01 – транспортні системи. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – 21 с.

Нагорний Є.В. Модель логістичної системи доставки вантажів між Україною та Білоруссю / Є.В. Нагорний, В.С. Наумов, А.В. Іванченко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип. 4. – С. 70–74

Панова Н.В. Повышение эффективности работы структурных подразделений железнодорожного транспорта на основе совершенствования системы экономических нормативов на предприятиях железной дороги: дисс. канд. экон. наук, 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. – Новосибирск: СГУПС, 2001. – 169 с.

Тітов М.Ф. Підвищення ефективності функціонування технічних прикордонних передавальних станцій залізниць України: автореф. дис. канд. техн. наук, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 1999. – 22 с.

Troelsen A. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform / A. Troelsen. – NY: Springer, 2010. – 1749 p.

Куделя В.І. Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки: дис. канд. екон. наук, 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 379 с.

Наумов В.С. Транспортно-экспедиционное обслуживание в логистических системах: Монография / В.С. Наумов. – Харьков: ХНАДУ, 2012. – 220 с.

Пасічник В.І. Економічна стратегія розвитку експлуатаційної діяльності залізничного транспорту: автореф. дис. докт. екон. наук, 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. – Київ: НАУ, 2004. – 25 с.Чеховська М.М. Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної діяльності на залізничному транспорті України: автореф. дис. канд. екон. наук, 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. – Київ: НАН України, 2003. – 22 с.

Антонюк У.В. Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту: автореф. дис. канд. юрид. наук, 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ: НУБіПУ, 2009. – 26 с.

Пономарев В.Н. Методы и средства повышения безопасности и устойчивости функционирования железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях: дис. докт. техн. наук, 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Москва: МГУПС(МИИТ), 2011. – 416 с.

Харченко О.І. Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів залізниць шляхом раціонального розподілу ресурсів: автореф. дис. канд. техн. наук, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Дніпропертровськ: ДНУЗТ, 2015. – 24 с.

Вознесенский В.А. Принятие решений по статистическим моде-лям / В.А. Вознесенский, А.Ф. Ковальчук. – М.: Статистика, 1978. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті