ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237635

Ключові слова:

системний аналіз інженерних задач, математичне моделювання, методи розв’язання інженерних задач

Анотація

Метою даної статті є розробка та удосконалення системних методів побудови розв’язків інженерних задач. В статті наведено методичний підхід вирішення складних інженерних завдань на основі застосування методу системного аналізу. Показана необхідність проведення попередньої оцінки повноти вихідних даних для побудови математичної моделі задачі.

На стадії постановки проблеми відбувається конкретизація постановки задачі з метою встановлення мети дослідження. В результаті системного аналізу функціональних особливостей досліджуваного об’єкта визначаються основні параметри та їх взаємозв’язок, а також встановлюються значення цих параметрів, що характеризують початковий стан досліджуваного об’єкта. Необхідно з’ясувати суть завдання і сформулювати його так, щоб знайдене рішення було ефективним і могло бути отримано за допомогою існуючих засобів і в реальні терміни. На основі даних проведеного аналізу визначається мета вирішення інженерної задачі і формулюється відповідна постановка за формою: вихідні дані; параметри; величини, що підлягають визначенню.

Встановлені функціональні зв’язки між основними параметрами об’єкта і діючими на нього факторами, описуються математичними співвідношеннями і рівняннями включеними в математичну модель, з урахуванням визначального впливу параметрів задачі на стан об’єкта. Таким чином, отримуємо математичну постановку задачі, побудова розв’язку якої дозволяє встановити параметричну залежність стану об’єкта для різних значень параметрів. Достовірність отриманих результатів та придатність обраного методу розв’язання має підтверджуватися їх тестуванням та ретельним аналізом.

На основі сформульованого підходу проведено оцінки та запропоновано відповідні технологічні операції вирішення інженерної задачі зняття з мілини танкера «Delfi» в акваторії Одеського побережжя Чорного моря. Визначено доцільність подальшого удосконалення технології застосування запропонованого підходу для задач проектування і індустріальної розробки програмно-технічних комплексів.

Посилання

Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем: [Электронный ресурс] / В.П. Федоров, М.Л. Хейфец, В.И. Аверченков. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016 . – 271 с. – ISBN 978-5-9765-1278-8. – Режим доступа:

https://rucont.ru/efd/246475.

Алиев, Т.И. Основы проектирования систем [Текст] / Т.И. Алиев. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 120 с.

Тарасов, В.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений [Текст] / В. А. Тарасов, Б. М. Герасимов, И. А. Левин, В. А. Корнейчук. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.

Хорошев, А. Н. Основы системного проектирования технических объектов: [Электронный ресурс] / А.Н. Хорошев. – М.: МФТИ, 2011. 125 с. Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/731202/.

Шевцов, В. Ю. Технології проектування і конструювання техніки і технічних систем [Текст] / В.Ю. Шевцов.// Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. – ДНУ, 2019. Том XXVІ. – С. 63–70.

Pankratova, N.D. Modelling of the information platform for cyber-physical systems [Текст] / N. D. Pankratova, V. A. Pankratov. – Тези допов. XVII міжн. конф. Матем. та прогр. забезп. інтел. систем. Д., Україна: 2019. С. 203-204.

Сорока, К. О. Основи теорії систем і системного аналізу [Текст] / К.О. Сорока. – Х.: ПП Тимченко, 2005. – 288 с.

Андріанов, І. В. Асимптотичні методи дослідження математичних моделей прикладних задач [Текст] / І. В. Андріанов, А. М. Пасічник. – Д.: РВВ ДНУ, 2004. 136с.

Губанков, Ю. П. Cпасаем «Delfi» – уникальная операция : [Электронный ресурс] / Ю.П. Губанков, А.И. Иванов, А.Г. Голодницкий, Г.В. Егоров //Судоходство. АМПУ, 2020. №10 (189). Режим доступа: https: //sudohodstvo.org/spasaem -delfi-unikalnaya-operatsiya/.

Проблему із затонулим біля Одеси танкером «Delfi» визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня: [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3070403-problemu-z-tankerom-delfi-viznali-nadzvicajnou-situacieu-miscevogo-rivna.html.

Джозеф, Н. Горз. Подъем затонувших кораблей. Пер. с англ. : [Электронный ресурс]. –Л.: Судостроение, 1978. – 352 с. Режим доступа: https://lib.misto.Kiev .ua/HISTORY/GORZ/pod_em_korablej.list.dhtml.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті