РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ ЗАЛІЗНЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217416

Ключові слова:

залізничний транспорт, вантажні перевезення, локомотив, прямі відправницькі маршрути, контейнер, організація перевезень

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження розвитку технологій та технічних засобів перевезень зернових вантажів залізничним транспортом в Україні. Методика. Дослідження виконані на основі методів аналізу стану розвитку процесів перевезення зернових вантажів в Україні та в інших державах, та аналізу літературних джерел, статистичних звітів щодо експорту зернових, стану залізничних шляхів. Результати. В роботі розглянута історія розвитку та проблема організації перевезень вантажів у морські порти незалежними перевізниками. Визначено потреби у зменшені вартості перевезень зернових вантажів. Встановлено, що при вирішенні даного питання слід використовувати досягнення вітчизняних науковців, а також ноу-хау передових розвинутих країн при здійсненні перевезення зерна. Дослідження показує потенційну можливість застосування закордонного досвіду із врахуванням особливості місцевої специфіки розвитку політико-географічних умов та наявної інфраструктури. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній наведено дослідження методів організації перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, що використовуються у світі та аналіз можливості їх застосування в Україні. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що вона може бути використана для подальших досліджень, розроблення державної програми розвитку та сприяння агропромислової галузі України, при аналізі будівництва нових елеваторів, впровадження нових технологій перевезення, а також для оцінки витрат, пов’язаних з різними логістичними схемами доставки зерна у морські порти.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Правила тяговых расчётов для поездной работы [Текст]. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Нормы технологического проектирования хлёбоприёмных предприятий и элеваторов, ВНТП-05-88 Минхлебопродуктов СССР.

В. Б. Фейденгольд, В. Л. Серебряный, С. Л. Белецкий. Технологическое проектирование и эффективная эксплуатация линий приёмки и отпуска зерна в вагоны на элеваторах Росрезерва / Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд. – Вып. 4. C. 225-242.

Вернигора, Р. В. Анализ системы хранения украинского зерна / Р. В. Вернигора, Р. Ш. Рустамов // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – С. 10-18. – doi: 10.15802/tstt2017/110763.

Про залізничний транспорт [Електронний ресурс]: закон України від 04 липня 1996 року №273/96 (із змінами та доповненнями). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 06.01.2018).

Вернигора Р. В., Окороков А. М., Золотаревска О. О. // Оцінка інвестиційного проекту по оновленню рухомого складу для організації залізничних перевезень зернових вантажів// Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Транспортні системи і технології перевезень» – Вип. 19.2020 - Д.:ДНУЗТ, 2020. – С. 43-54.

Фомін О. В., Мурашова Н. Г., Воропай В. С. Конструктивний аналіз та перспективи розвитку бункерних вагонів для перевезення зернових // Журнал «Вагонний парк» №10(142)/2018 - С.17-21.

Ю. В. Кебал, В. А.Шатов, О. М. Тьокотєв, Н. Г. Мурашова. Удосконалення конструкції вагона-хопера для перевезення зерна // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2017. Вип. 30 – С. 113-122.

Вернигора Р. В., Окороков А. М., Цупров П. С., Рустамов Р. Ш. Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах // Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 22–30. – DOI: 10.15802/tstt2018/164056.

Пасічник А. М. Лебідь І. Г., Мірошніченко С. В., Кущенко Є. С. Удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури та технологій контейнерних перевезень зернових вантажів // Наукові видання ХНТУСГ: Серія «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» № 14.2018-174-183.

С. В. Мямлин, Р. Г. Коробьева, В. В. Малашкин, Д.А. Бесараб. Совершенствование зерновой логистики за счёт внедрения бимодальных технологий // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Транспортні системи і технології перевезень», Вип. 14.2017 – Д.: ДНУЗТ, 2017. – С. 69-77.

Слободян В. В. Актуальні проблеми розвитку контейнерних перевезень в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Слободян // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 5 (16). – С. 29-35. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/7.pdf

T. Butko, A. Prokhorchenko, M. Muzykin An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5/3 (83) 2016.

Запара В. М., Запара Я. В., Костюкевич С. В., Мокляк Н. Г. Тенденції удосконалення технології перевезення зернових вантажів залізницями України // Вісник економіки транспорту і промисловості № 62, Додаток, 2018

D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Balanov, N. Berezovy, L. Yelnikova, Yu. Germanyuk. Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule / Transport problems - 2016. – Vol. 11, Is. 1. – P. 41–48. – doi: 10.20858/tp.2016.11.1.4.

Бауліна Г. С., Богомазова Г. Є., Мішков В. С. Розробка моделі формування ступінчастих маршрутів із зерновими вантажами на залізницях України // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Транспортні системи і технології перевезень», Вип. 187.2019 – Д.: ДНУЗТ, 2019. – С. 42-52.

Laurinoa Antonio, Ramellab Francesco, Beria Paolo. The economic regulation of railway networks: A worldwide survey Transportation Research Part A: Policy and Practice Volume 77, July 2015, Pages 202-212 https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.04.011

Козаченко, Д. Н. Совершенствование организации местной работы железных дорог на участках погрузки зерновых грузов / Д. Н. Козаченко, О. В. Мурадян, В. В. Олег // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 45-53. – DOI: 10.15802/tstt2018/164063.

Д. В. Ломотько, Д. В. Арсененко. Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», Вип. №6.2018 - Д.:ДНУЗТ, 2018. – с. 38-45.

Мурадян О. В. Напрямки удосконалення перевезення зернових вантажів в Україні залізничним транспортом / О. В. Мурадян, В. В. Олег // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 58-65. – DOI: 10.15802/tstt2018/150203.

Козаченко Д. М. Нормування тривалості виконання маневрових пересувань з врахуванням обмеження швидкості руху на окремих елементах прямування составів / Д. М. Козаченко, І. Л. Журавель, І. Ю. Левицький // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 6. – С. 30-36.

Козаченко, Д. М. Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, Р. Ш. Рустамов // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. – 2015. – № 4. – С. 121–127.

Вернигора Р. В., Окороков А. М., Цупров П. С., Рустамов Р. Ш. Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 16. 2018 р. 22 doi: https://doi.org/10.15802/tstt2018/164056 © 2018 УДК 656.13:656.225

Валерий Ткачев. Почему трейдерам необходимо покупать зерновозы [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://latifundist.com/novosti/45332-ekspert-obyasnil-pochemu-agroproizvoditelyam-neobhodimo-pokupat-vagony-zernovozy

Открытие Америки: Логистика зерна в США в объективе L.A.B. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/otkrytie_ameriki_logistika_zerna_v_ssha_v_obyektive_lab_1507

Ставка плати за використання власних вагонів Перевізника та плати за користування вагонами Перевізника за межами України (вводяться в дію з 00:00 13.10.2019) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/dogtariffs/stavky/501517/

Підсумки сезону вантажоперевезень Укрзалізницею: локомотивів бракувало, вагонів перебір [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/660-pidsumki-sezonu-vantajoperevezen-ukrzaliznitseyu-lokomotiviv-brakuvalo-vagoniv-perebir

ЦТС [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/news/2019/09/24/uz_zapustila_tri_konteynernykh_poezda_dlya_ perevozki_ zerna_55385

Агро-Портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://agroportal.ua/

Progressive RailroadingMedia Resources [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.progressiverailroading.com/

GBX [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.gbrx.com/manufacturing/north-america-rail/covered-hopper-railcars/5185-covered-hopper-railcar-with-tsunami-gate/

Зерновой путь [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://viggorr.livejournal.com/8510.html

УВЗ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uralvagonzavod.ru/product/76/93

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті