МЕТОД ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ В АНАЛІЗІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217396

Ключові слова:

пасажирські судна, експертні оцінки, ефективність експлуатації, судновласник

Анотація

Мета. Аналіз ефективності експлуатації пасажирських суден. Методика. Дослідження виконано з використанням методу експертних оцінок. Результати. За допомогою методу експертних оцінок, фахівці оцінюють важко формалізуються фактори, що дозволяє зробити обґрунтований висновок про роботу даного об'єкту в певних умовах. У дослідженні були запропоновані в якості критеріїв оцінки ефективності експлуатації пасажирських суден такі критерії, як технічний, сервісний, організаційно-економічний, маркетинговий і безпеку. Складові цих критеріїв відображають ефективність експлуатації пасажирських суден, як з позиції судновласника, так і позиції пасажира, що важливо для забезпечення попиту на послуги водного пасажирського транспорту. Послідовність виконання операцій, з експертного оцінювання обраних критеріїв наступна: розробка анкети; підбір експертів; визначення компетентності експертів; опитування експертів; аналіз і узагальнення результатів опитування; визначення узгодженості думок експертів; впровадження результатів. Метод експертних оцінок визначає ефективність експлуатації кожного судна і показує як кожен із критеріїв впливає на ефективність. А також, дозволяє визначити вагомість кожного критерію, що, в свою чергу, дозволяє визначити шляхи підвищення ефективності експлуатації пасажирського флоту. Наукова новизна. Представлений метод, на відміну від інших методів дозволяє дати комплексну оцінку ефективності експлуатації пасажирських суден за допомогою критеріїв як кількісних, так і якісних. При цьому враховуються вимоги до ефективності експлуатації і з боку судновласника і з боку пасажирів. Практична значимість. Результати виконаного дослідження можуть бути використані судновласниками для оцінки ефективності експлуатації свого флоту, флоту, який можна залучити на орендних умовах, а також для визначення стратегії підвищення ефективності функціонування флоту.

Посилання

Руденко, Е. С. Обработка результатов экспертных оценок [Электрон. ресурс] / Е. С. Руденко, А. В. Шамов // Проблеми техніки. – 2013. – № 2. – С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptekh_2013_2_18.

Кириченко, В. О. Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу. [Текст] / В. О. Кириченко, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран, // Телекомунікаційні та інформаційні технології - 2017. - № 2. – С. 82-86.

Коломієць, О. М., (2017). Оцінювання впливу застосування інтелектуальної системи експлуатації судна на вирішення завдань безпеки. [Текст] / О. М Коломієць, О. В. Данік. // Стандартизація. Сертифікація. Якість . – 2017. - № 2. – С. 75-78.

Соловьёв, А. В. Методика оценки экологической эффективности судов внутреннего плавания. [Текст] / А. В. Соловьёв. // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. - 2017. - № 2 (42). DOI: 10.21821/2309-5180-2017-9-2-306-322.

Курбатова, Е. С. Организационно-экономические предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе транспортных коммуникаций России. [Текст]. Диссерт. на соик. уч. степ. .… к. э. н. 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)». Москва. – 2019. – С. 144

Беляев, И. В. Повышение комфортабельности круизных судов, как фактор роста их конкурентоспособности [Электрон. ресурс] / И. В. Беляев, А. А. Сёмин // ТДР. - 2009. - № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-komfortabelnosti-kruiznyh-sudov-kak-faktor-rosta-ih-konkurentosposobnosti.

Трухинова, О. Л. (2019). Формирование системной оценки удовлетворенности потребителей в процессе инвестиционного выбора круизного судна. [Текст] / О. Л. Трухинова. // Научные проблемы водного транспорта. – 2019. - № 61. – С. 153-163.

Боровик, С. С. Модель задачі оптимального розподілу пасажирського флоту за маршрутами. [Текст] / С. С. Боровик. // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2020. - № 3 (74) – С. 11-18 https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.1

Ковтун, Н. Л. Технико-экономический анализ жизненного цикла перспективного флота. [Текст] / Н. Л. Ковтун. // Труды Крыловского государственного научного центра. - 2018. № 3 (385). – С. 77-84 DOI: 10.24937/2542-2324-2018-3-385-77-8.

Белов, О. А. Аналитический обзор факторов эффективной эксплуатации морского транспорта. [Электрон. ресурс] / О. А. Белов // Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. – 2019. – №1-1.5-9 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskiy-obzor-faktorov-effektivnoy-ekspluatatsii-morskogo-transporta

Ваховская, М. Ю. Определение коммерческой эффективности эксплуатации судов на маршруте анапа - ялта [Электрон. ресурс] / М. Ю. Ваховская. // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2018. - № 4(45). С. - 221-232 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-kommercheskoy-effektivnosti-ekspluatatsii-sudov-na-marshrute-anapa-yalta

Сёмин, А. А. Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания. [Текст] / А. А. Сёмин, Е. Н. Тимощук // Водний транспорт. – 2016. - № 1. – С. 94-99.

Егоров, Г. В. Линейка круизных пассажирских судов для внутренних водных путей. [Текст] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий. // Вісник Одеського національного морського університету. - 2013. - № 2. – С. 20-40.

Войт, М. Н. (2014). Развитие сферы круизных услуг на основе повышения качества обслуживания [Текст]. Дис.... канд. экон. наук специальность 08.00.05. – «Экономика и управление народным хозяйством». Москва. – 2014. - 143 с.

Логунова, Н. А. Параметры оценки качества предоставления круизного туристского продукта. [Текст] / Н. А. Логунова // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. 2013. - № 17. – С. 155-161.

Аксенов, И. М. "Маркетинг пассажирских перевозок [Текст]: Учебн. пособ. / И. М. Аксенов. - К.: Основа, 2016. – 212 с.

Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. / Е. П. Голубков // – М.: Финпресс. - 1998. – 416с.

Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков.// – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06815-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/416970

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті