ПРОБЛЕМИ СТАНУ СУЧАСНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

О. О. Озерова

Анотація


У статті досліджено стан транспортної інфраструктури країни на прикладі м. Дніпропетровськ. Виявлено та оцінено рівень стану транспортної інфраструктури, за умов неналежного управління транспортним комплексом. Окреслено напрями розвитку транспортної інфраструктури з огляду на її значення у процесі реалізації національних економічних інтересів.

Ключові слова


транспортна інфраструктура; ринкові відносини; транспортні послуги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегічний план розвитку міста Дніпропет-ровська до 2020 року [Електроний ресурс]. – Режим доступа : http://dniprorada.gov.ua/images/stories/1.pdf

Экономическая безопасность России: Общий курс [Текст] / Под ред. Сенчагова В. К. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.

Максимов, В. В. Государственно-частное пар-тнерство в транспортном секторе: зарубежный опыт [Текст] // Международная экономика. – 2008. – № 1. – С. 16-26;

Ткаченко, А. М. Логістика і територіальний розвиток [Текст] // Управління сучасним містом. – 2003. – № 1.3 (9). – С. 9-17;

Логинов, Е. Г. Экономическая безопасность: Инвестиции [Текст] //Системные проблемы эконо-мической безопасности. Собр. соч. в 20 т.– М.: Нау-чтехлитиздат, 2009. Т. 6. – 298 с.

Багдаев, А. А. Экономическая безопасность государства: проблемы и направления обеспечения [Текст] : монография / [А. А. Багдаев и др. ], под общ. ред. А. П. Камышникова. – М.: Изд-во МГОУ, 2009. – 408 с.

Гаджинский, А. М. Логістика [Текст] : підруч-ник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Гаджинский. – 12-е изд., перераб. і доп. – М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006.

Неруш, Ю. М. Логістика [Текст] : учеб. для вузів / Ю. М. Неруш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 503 с.

Транспортна логістика [Текст] : підручник / за ред. Л. Б. Миротина. – 2-е вид., Стереотип. – М.: Видавництво «Іспит», 2005. – 511 с.

Ейтутіс, Г. Оцінка економічної безпеки залі-зничного транспорту [Текст] / Г. Ейтутіс // Еконо-міст. – 2009. – № 1, – С. 56-59.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19278

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.