ВЛАШТУВАННЯ СПОЛУЧНИХ КРИВИХ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ПАРКОВИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НА ПРЯМИХ ДІЛЯНКАХ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ

В. І. Бобровський, А. І. Колесник

Анотація


В даній статті розроблено метод визначення оптимальних параметрів сполучних кривих гіркової горловини при розташуванні паркової гальмової позиції на прямій ділянці колії за основною сполучною кривою. Критерієм оптимальності являється відстань від пучкового стрілочного переводу до паркової гальмової по-зиції, яку необхідно мінімізувати. Використання запропонованого методу під час проектування та реконст-рукції гірок дозволить скоротити довжину гіркової горловини і, тим самим, збільшити корисну довжину сортувальних колій та підвищити ефективність функціонування сортувальних пристроїв.

Ключові слова


сортувальна гірка; план гіркової горловини; сполучні криві; довжина горловини; паркова гальмова позиція; оптимізація конструкції горловини.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бузанов, С. П. Проектирование механизиро-ванных и автоматизированных сортировочных устройств [Текст] / С. П. Бузанов, А. М. Карпов, М. А. Рыцарев. – М.: Транспорт, 1965. – 232 с.

Бобровский, В. И. Автоматизация проектиро-вания стрелочных горловин сортировочных парков [Текст] / В. И. Бобровский // Совершенствование технических устройств и технологии управления процессом расформирования составов на сортиро-вочных горках: Межвуз. сб. научн. тр. – Д.: ДИИТ, 1986. – С. 42–49.

Чернов, В. Н. Автоматизация масштабного проектирования и расчета сортировочных горок [Текст] / В. Н. Чернов // Вестн. Ростов. гос. ун-та путей сообщ., 2004, №4. – С. 83–87.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгорит-мы автоматизированного проектирования железно-дорожных станций [Текст]: монография // В. И. Боб- ровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Ма- лашкин. – Д: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.

Бобровский, В. И. Совершенствование кон-струкции плана путевого развития горочных горло-вин [Текст] / В. И. Бобровский, А. И. Колесник, А. С. Дорош // Транспортні системи та технології переве-зень: Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 1 – Д.: ДІІТ, 2011.– C. 27-33.

Бобровский, В. И. Оптимизация параметров элементов плана сортировочных путей [Текст] / В.И. Бобровский, А.И. Колесник, А.С. Дорош // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 38 – Д.: ДІІТ, 2011.– C. 35-40.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19271

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.