DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182579

ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА СТАНЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ

В. С. ВОРОПАЙ, В. А. НЕЧЕПОРЕНКО

Анотація


У статті проведена оцінка доцільності впровадження автоматичної системи комерційного огляду поїздів і вагонів. Проаналізовано призначення системи і її пристрій. Вивчений і описаний процес роботи системи на станції. Розглянуто основні переваги системи - огляд вантажного рухомого складу, який знаходиться в стадії руху та знаходяться на ньому вантажі з подальшим збором, обробкою, зберіганням і документуванням інформації про комерційний стан вагонів і вантажів і передачею її в автоматизовану систему оперативного управління перевезеннями; підвищення ефективності операцій комерційного огляду вагонів; збільшення пропускної здатності залізничної станції, скорочення часу доставки вантажів; своєчасного виявлення комерційних несправностей, підвищення безпеки руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться, вивільнення контингенту. Впровадження на станціях підприємств, пунктах комерційного обслуговування автоматизованої системи огляду поїздів і вагонів дасть можливість при комерційних оглядах складів переходити на безпаперову технологію роботи. Результати дослідження дають підставу стверджувати, що впровадження даної систем дозволяє значно поліпшити якість огляду рухомого складу, вагонів і вантажів, скоротити час на його проведення, і як наслідок - своєчасно виявляти комерційні несправності, що створюють загрозу безпеці руху поїздів. Дана система значно покращує процедуру комерційного огляду, скорочує час на її проведення, збільшує пропускну здатність станції, а також забезпечує дотримання охорони праці співробітниками станції. За рахунок впровадження автоматичної системи комерційного огляду поїздів і вагонів можна істотно заощадити грошовий бюджет залізниці шляхом скорочення штату приймальників, які здійснюють комерційний огляд поїздів.

Ключові слова


автоматизована система; комерційний огляд; датчик; телевізійна система; габарит; оператор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Селиверов, Д. И. Современные системы коммерческого осмотора вагонов [Текст] / Д. И. Селиверов, М. А. Карпухина // Технические науки в России и за рубежом (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2012 г.). – Москва: Буки-Веди, 2012. – С. 125-127.

Технологические системы железнодорожного транспорта. [Электрон. ресурс] Режим доступа: www.alfa-pribor.ru

Проверка поездов системой АСКО ПВ. [Электрон. ресурс] Режим доступа: www.taminfo.ru

Автоматизированная система коммерческого осмотра «Смотровая вышка» АСКОСВ. [Электрон. ресурс] Режим доступа: www.alfa-pribor.ru

Кустов, В. Н. Технология грузовой и коммерческой работы станции: методические указания [Текст] / Сост. В. Н. Кустов, И. И. Романова, В. М. Семенов, О. А. Комина, Н. Г. Янковская // СПб:ПГУПС,2001.-58с.

Тильк, И.Г. Новые устройства автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта [Текст]. – Екатеринбург : УрГУПС, 2010. – 168 с.

Казаков, А.А. Системы автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте: Пособие по дипломному проектированию для техникумов ж.-д. трансп. [Текст] / А.А. Казаков, В.Д. Бубнов, Е.А. Казаков, В.И. Белов. М.: Транспорт, 1988. – 230 с.

Рахмангулов, А.Н. Железнодорожные транспортно-технологические системы: организация функционирования: монографія [Текст] / А.Н. Рахмангулов. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск.гос.техн.ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 300 с.

Аникеева-Науменко, Л.О. Методы повышения эффективности использования грузового парка на железнодорожном транспорте: автореферат дис. на соискание уч.степени канд.техн.наук: 08.00.05 [Текст] / Л.О. Аникеева-Науменко; ФГБОУВПО «Моск.гос.ун-т путей сообщ.» МГУПС (МИИТ) – Москва, 2014. – 21 с.

Угрюмов, А. К. Технология переработки вагонопотоков на сортировочной станции: методические указания [Текст] / Сост. А. К. Угрюмов, В. А. Кудрявцев, В. И. Бадах, Ю. И. Холодов // СПб:ПГУПС,1994.-68с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.