СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСТАВКИ КОНСОЛІДОВАНИХ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178216

Ключові слова:

збірний вантаж, консолідований вантаж, процес доставки, дрібнопартійний вантаж, міжнародні перевезення

Анотація

Мета. Дане дослідження направлене на проведення аналізу сучасного стану доставки консолідованих вантажів, виявлення проблемних моментів та пошуку шляхів їх вирішення. Методика. В ході дослідження застосовані методи наукового пошуку, статистичного та інтелектуального аналізу даних. Результати. В статті представлений аналіз сучасного стану та проблематика доставки консолідованих вантажів у міжнародному сполученні. Виявлені слабкі та сильні сторони здійснення доставки даного типу вантажу.  Розкрито роль та проблеми процесу доставки збірних вантажів. Встановлено, що залучення консолідації вантажів спрямоване на зниження витрат пов’язаних із
складуванням, перевезенням та збутом товарів кінцевому споживачеві. Обґрунтовано доцільність використання синхронізації інформаційного та матеріального потоків в ланцюгу
поставок з метою координації і формування збірних поставок. Визначено, що зазначені в статті та інші існуючі і потенційні проблеми при доставці консолідованих вантажів вказують на необхідність їх вирішення на нормативно-правовому рівні для сучасної євроінтегрованої транспортної системи. Наукова новизна. У дослідженні представлений пошук оптимальних шляхів оптимізації доставки збірних вантажів з урахуванням виявлених недоліків, що дозволяє досліджувати та коригувати роботу на терміналі. Практична значимість. Результати статті можуть бути впровадженні в розробці доставки вантажів малими і середніми підприємства, що займаються виробництвом, вибираючи за головний критерій вартість послуги доставки.

Посилання

Альошинський Є. С. Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України / Є. С. Альошинський, С.О. Світлична, А. М. Багно // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 144. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpudazt_2014_144_11.

Каличева Н. Є. Покращення функціонування логістичних систем за рахунок удосконалення транспортних послуг / Н. Є. Каличева // Наука й економіка. - 2015. - Вип. 2. - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2015_2_17.

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 73-74, ст.590.

Нагорний, Є. В. Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності логістичних систем доставки вантажів в міжнародному сполученні / Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, А. В. Іванченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — Вип. 3. — С. 68—72. — doi: 10.15802/tstt2012/17190.

Петренко О.І., Дереповська Т.В. Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв‘язання. / Петренко О.І., Дереповська Т.В. // Ефективна економіка. – 2017. - №5. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582

Процик О.П., Пономаренко Т.О., Ситенько А.Ю. Cучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні // Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2015. Вип. 15, Частина 1 : Серія «Технічні науки». С. 142-151

Самойленко А.С. Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг: Автореф. дис. канд. техн. наук: Спец. 05.22.01 – транспортні системи. Харьк. нац. автомоб.-дорожн. ун-т – Х., 2009. – 22 с.

Ситенько А.Ю. Аналіз процесу доставки збірних вантажів у міжнародному сполученні // Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2017. Вип. 19, Частина 1 : Серія «Технічні науки». С. 95-102

Соколова О.Є. Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні / О.Є. Соколова, Т.А. Акімова, Л.О. Сулима // Економічний простір, 2014. – №83. – С. 91–103.

Транспортна стратегія України на період до 2030 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua/projects/115.

Фалович В. А. Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок / В. А. Фалович // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 1(5). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__15.

Шраменко Н.Ю. Підвищення якості логістичного сервісу вантажного терміналу // Восточноевропейский журнал передовых технологий.– 2010.– №1/4. – C. 55–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті