ЕКОНОМІЧНИЙ КРИТЕРІЙ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПРОПУСКУ ПОЇЗДО-ПОТОКУ ПО ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЯХ

Автор(и)

  • Ю.В. Чибісов

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2012/17195

Ключові слова:

вантажні поїздопотоки, розподіл поїздопотоків, залізнична мережа, економічний критерій.

Анотація

В даній роботі розглянуто динаміку зміни величини експлуатаційних витрат на пропуск поїздів на заліз-ничній лінії в залежності від інтенсивності вхідного потоку. Запропоновано виконувати розподіл поїздопо-току за економічним критерієм, тобто серед множини варіантів розподілу поїздопотоку по паралельних залі-зничних лініях обирати такі варіанти, які забезпечують мінімум сумарної вартості на пропуск усього поїздо-потоку. Наведено приклад такого розподілу для Дніпропетровського залізничного вузла, в якому існують дві паралельні залізничні лінії.

Посилання

Музикіна, Г. І. Оптимизация распределения поездопотоков на участках железнодорожного узла [Текст] / Г. І. Музикіна, Ю. В. Чибісов // Сборник трудов конференции Автоматика – 2007, г. Одесса. – С. 202–204.

Босов, А. А. Визначення раціональних маршрутів руху поїздів на мережі доріг [Текст] / А. А. Босов, Ю. В. Чибісов // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 34 – Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 180-188.

Чибісов, Ю. В. Імітаційна модель розподілу поїздопотоку по оптимальним маршрутам [Текст] / Ю. В. Чибісов // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 36 – Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011.– с. 212-217.

Чибісов, Ю. В. Вибір оптимальних маршрутів руху вантажних поїздопотоків у залізничному вузлі з урахуванням насиченості пропускної спроможності ділянок [Текст] / Ю. В. Чибісов // Зб. наук. праць 98 Дніпропетр. нац. ун-ту зал. трансп. ім. ак. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень» – 2011. – Вип. 2.– С.88–95.

Чибісов, Ю. В. Вибір маршрутів руху поїздів в умовах багатофакторності прийняття рішень [Текст] / Ю. В. Чибісов // Тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Интеграция Украины в международную транспортную систему». – Д.: ДІІТ, 2011. – С. 78–79.

Nesterenko, G. I. Optimal route selection when distributing the freight trainflow in the railway junction with the consideration of the level of the traffic capacity saturation / G. I. Nesterenko, Yu. V. Chibisov. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №3 [174]. – С. 138–143.

Чибісов, Ю. В. Підвищення ефективності пропуску поїздів на залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, І. О. Кулик // Тези 72-ї наук.-техн. студ. конф. «Науково-технічний прогрес на залізничному транспорті». – Д.: ДІІТ, 2012. – С.16–17.

Несторенко, Г. І. Вирішення задачі раціонального розподілу поїздопотоків у залізничному вузлі на основі векторної оптимізації [Текст] / Г. І. Нестеренко, Ю. В. Чибісов // Тези 72-ї Міжнар. наук.-практ. Конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Д.: ДІІТ, 2012. – С. 140–141.

Мозолевич, Г. Я. Удосконалення технології пропуску поїздопотоків на паралельних напрямках та у залізничних вузлах [Текст] / Г. Я. Мозолевич, Ю. В. Чибісов // І Междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий». – Д.: ДІІТ, 2012. – С. 66–67.

Мозолевич, Г. Я. Повышение эффективности пропуска поездопотоков на направлении Донбасс – Приднепровье – Кривбасс [Текст] / Г. Я. Мозолевич, Ю. В. Чибисов // Международный форум молодых ученых стран СНГ «Молодежь в науке – 2012» Сборник статей (Часть ІІІ). – Алматы: «Санат», 2012. – С. 259–264.

Чибісов, Ю. В. Математична модель вибору раціональних варіантів пропуску поїздопотоків по залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, Г. Я. Мозолевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2012. – № 3/11 (57). – С. 37–41.

Бобровский, В. И. Имитационная модель развязки линий в железнодорожном узле [Текст] / В. И. Бобровский // Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті // Мiжвуз. зб. наук. пр. – Вип. 38. – Х.: ХарДАЗТ, 1999. – С. 35–42.

Bosov, A. A. Vector Optimization by Two Objective Junctions / A. A. Bosov, G. N. Kodola, L. N. Savchenko. [Електрон. ресурс]: опис. – Режим доступа: http://arxiv.org/pdf/0708.4307v1.

Чибісов, Ю. В. Підвищення ефективності вантажних перевезень у залізничному вузлі за рахунок вибору раціонального розподілу поїздопотоків по ділянкам вузла [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.22.01 / Чибісов Юрій Віталійович; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. – Д.: 2012. – 194 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті