DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17137

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОПУСКНУ ТА ПРОВІЗНУ СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЙ

Ю.В. Чибісов

Анотація


В даній роботі розглянуто фактори, які впливають на пропускну та провізну спроможність залізничних ліній, а саме: маса та довжина поїздів, швидкість їх руху, ухил ділянок. Розглянуто витрати ресурсів на пропуск поїздів різної маси та при використанні різних типів локомотивів. Також розглянуто вплив підвищення маси поїздів на рівень використання пропускної спроможності залізничних ліній.

 


Ключові слова


пропускна спроможність, провізна спроможність, залізнична лінія, параметри поїздопотоків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сай, В. М. Повышение провозной способности напряженных участков железных дорог [Электронный ресурс] / В. М. Сай, Е. И Жироухов. Режим доступа – http://www.rostransport.com/pdf/nt_spec/22-25.pdf

Годяев, А. И. Оценка потенциально реализуемой пропускной способности железнодорожного участка [Текст] / А. И. Годяев // Вестник ВНИИЖТ. – 2004. – № 6. – C. 29-32.

Козлов, И. Т. Пропускная способность транспортных систем [Текст] / И. Т. Козлов – М.: Транспорт, 1985. – 216 с.

Божко, М. П. Основи теорії транспортних процесів і систем [Текст] : метод. вказівки / М. П. Божко, В. В. Журавель – Д.: ДІІТ, 2004. – 40 с

Музикіна, Г. І. Визначення заходів, необхідних для підвищення провізної спроможності залізниць України [Текст] / Г. І. Музикіна, Т. В. Болвановська, О. О. Мазуренко // Вісник ДНУЗТ. – 2008. – Вип. 26. – С. 23-27.

Козаченко, Д. М. Дослідження параметрів потоків поїздів на залізничних напрямках [Текст] / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/5 (45). – C. 17–21.

Козаченко, Д. М. Визначення раціональних параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках [Текст] / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич, О. О. Мазуренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/3 (50). – C. 40–45.

Мозолевич, Г. Я. Дослідження поїздопотоків Дніпроперовського залізничного вузла [Текст] / Г. Я. Мозолевич, Ю. В. Чибісов // Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: ХПІ, 2011. – Вип. 9. – C. 72–78.

Бобровский, В. И. Оценка расходов на передвижение поездов в проектируемых развязках железнодорожных линий с использованием имитационного моделирования [Текст] / В. И. Бобровский // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1999. – № 2. – с. 48-51.

Чибісов, Ю. В. Вибір оптимальних маршрутів руху вантажних поїздопотоків у залізничному вузлі з урахуванням насиченості пропускної спроможності ділянок [Текст] / Ю. В. Чибісов // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр. ім. ак. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – 2011. – Вип. 2. – С. 88-95.

Музикіна, Г. І. Дослідження впливу розмірів руху на показники роботи залізничної мережі [Текст] / Г. І. Музикіна, Ю. В. Чибісов // Сб. трудов 10-й Междун. конф. по транспорту и логистике – 2007. – С. 166.

Чибісов, Ю. В. Вибір маршрутів руху поїздів в умовах багатофакторності прийняття рішень [Текст] / Ю. В. Чибісов // Тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Интеграция Украины в международную транспортную систему». – Д.: ДІІТ, 2011. – С. 78-79.

Nesterenko, G. I. Optimal route selection when distributing the freight trainflow in the railway junction with the consideration of the level of the traffic capacity saturation / G. I. Nesterenko, Yu. V. Chibisov. // Вісник Східноукраїнського нац. унів. ім. В. Даля. – 2012. – № 3 [174], – С. 138-143.

Чибісов, Ю. В. Підвищення ефективності пропуску поїздів на залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, І. О. Кулик // Тези 72-ї наук.-техн. студ. конф. «Науково-технічний прогрес на залізничному транспорті». – Д.: ДІІТ, 2012. – С. 16-17.

Несторенко, Г. І. Вирішення задачі раціонального розподілу поїздопотоків у залізничному вузлі на основі векторної оптимізації [Текст] / Ю. В. Чибісов, Г. І. Нестеренко // Тези 72-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Д.: ДІІТ, 2012. – С. 140-141.

Мозолевич, Г. Я. Удосконалення технології пропуску поїздопотоків на паралельних напрямках та у залізничних вузлах [Текст] / Г. Я. Мозолевич, Ю. В. Чибісов // І Междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий» – Д.: ДІІТ, 2012. – С. 66-67.

Мозолевич, Г. Я. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок управління параметрами вантажних поїздопотоків [Текст] / Г. Я. Мозолевич, Д. М. Козаченко, Ю. В. Чибісов, В. О. Мозолевич // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Д. 2011. – Вип. 2. – С. 74–79.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.