АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ВТРУЧАННЮ В РОБОТУ ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164055

Ключові слова:

критична інфраструктура, терористичний акт, ризик-менеджмент

Анотація

Мета. Метою роботи є аналіз методів оцінки ризиків несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Методика. Дослідження виконані з використанням методів ризик-менеджменту та математичної статистики. Результати. У статті проведено аналіз світових підходів до забезпечення захисту критичної інфраструктури та транспортної безпеки. У роботі визначено, що залізниця є об’єктом критичної інфраструктури, який на ряду із забезпеченням потреб економіки і населення у перевезеннях відіграє важливу роль в оборонній діяльності держави. У результаті аналізу встановлено, що залізничний транспорт в останні роки став однією з основних цілей для вчинення актів тероризму з великою кількістю жертв та значними матеріальними збитками. З початком військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях України вітчизняні залізниці зазнали 38 терористичних атак; при цьому найрозповсюдженішим методом вчинення терористичного акту був підрив об’єктів інфраструктури. Характер вказаних атак в Україні відрізняється від терористичних актів на залізницях світу: в більшості випадків теракти в Україні були спрямовані не на пасажирів, а проводились з метою руйнації залізничної інфраструктури та припинення забезпечення армії в зоні військового конфлікту. Підвищення рівня захищеності залізниць у вказаних умовах можливе за рахунок впровадження системи управління ризиками. З цією метою в статті визначені основні загрози в роботі залізниць та проведено аналіз вітчизняної нормативно-правової бази в сфері протидії втручанню в роботу транспорту. В результаті чого встановлено, що існуючі документи не розкривають методологію запобігання терористичним проявам на транспорті. У цьому зв’язку в роботі запропоновано загальну процедуру ризик-менеджменту в системі управління залізницями. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень визначено можливі шляхи підвищення безпеки функціонування залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці методології ризик-менеджменту та засобів протидії несанкціонованим втручанням в роботу залізничного транспорту України.

Посилання

Указ Президента України від 26.05. 2015 р. № 287/2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Бірюков, Д. С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. – Київ : НІСД, 2012. – 96 с.

Fiumara F. (2015) The Railway Security: Methodologies and Instruments for Protecting a Critical Infrastructure. In: Setola R., Sforza A., Vittorini V., Pragliola C. (eds) Railway Infrastructure Security. Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality, vol 27. Springer, Cham. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-319-04426-2_3.

Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (Text with EEA relevance) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj

Bouchon S. Non-Binding Guidelines for the application of the Council Directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection / S. Bouchon, C. Mauro, C. Logtmeijer, J. Nordvik, R. Pride, B. Schupp, M. Thornton. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC48985.

Homeland Security Presidential Directive 7: Critical Infrastructure Identification, Prioritization, and Protection [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.dhs.gov/homeland-security-presidential-directive-7.

National Infrastructure Protection Plan [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.dhs.gov/cisa/national-infrastructure-protection-plan

Giannopoulos G. Risk assessment methodologies for Critical Infrastructure Protection. Part I: A state of the art / G. Giannopoulos, R. Filippini, M. Schimmer. – Joint Research Centre, 2012. – 53 p.

National Strategy for Critical Infrastructure. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/index-en.aspx

National Cross Sector Forum 2018-2020 Action Plan for Critical Infrastructure. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pln-crtcl-nfrstrctr-2018-20/index-en.aspx

Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури : схвал. : Розп. Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 1009-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1009-2017-%D1%80

Статистичні дані про Українські залізниці. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html

Lewis T. G. Critical infrastructure protection in homeland security: defending a networked nation. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. – 474 р.

Концепция антитеррористической деятельности на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ : утв. : Решением Совета глав правительств СНГ 31.05.2013 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisatc.org/1289/135/152/302

Кримінальний кодекс України (із змінами). [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-21). [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10

Дитюк, В. З. Терористична діяльність на об’єктах транспортної інфраструктури у контексті подій на сході України: аналіз проявів / В. З. Дитюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 265-268. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_62.

Концепція боротьби з тероризмом : схв. : Указ Президента України від 25.04.2013 № 230/2013. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/230/2013

План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом : затв. : розп. Кабінет Міністрів України від 11.07.2013 № 547-р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/547-2013-р

Наказ МВС України від 19.09.2013 № 908 «Про План заходів МВС України з реалізації Концепції боротьби з тероризмом».

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті : затв. : Наказ Мінінфраструктури від 03.07.2017 № 235. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0904-17

De Cillis F. Analysis of criminal and terrorist related episodes in railway infrastructure scenarios / F. De Cillis, M. C. De Maggio, C. Pragliola, R. Setola // Journal of Homeland Security and Emergency Management. – 2013. – Vol. 10(2). – P. 447–476. DOI: http://doi.org/10.1515/jhsem-2013-0003.

Глухов, Н. И. Актуальные проблемы уязвимости объектов транспортной инфраструктуры / Н. И. Глухов, В. А. Протопопов // Вестник Бурятского госуниверситета. – 2012. – № 2. – С. 278-283.

Global terrorism database : Веб-сайт. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.start.umd.edu/gtd

De Cillis, F. Analysis of Criminal and Terrorist Related Episodes in Railway Infrastructure Scenarios / De Cillis, F., De Maggio, M., Pragliola, C., et al. // Journal of Homeland Security and Emergency Management – 2013. – Vol. 10. – Issue 2. – P. 447-476. DOI :10.1515/jhsem-2013-0003

Зеленков, М. Ю. Современный терроризм и антитеррористическая деятельность на железнодорожном транспорте: правовой аспект. Ч. II. Характеристика терроризма на железнодорожном транспорте и технологии его предупреждения / М. Ю. Зеленков. – Москва : Юридический институт МИИТа, 2005. – 132 с.

ISO 31000:2018 Risk management– Guidelines : Стандарт. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

Нефедьев, С. А. Современные инструменты управления риском черезвычайных ситуаций на транспорте / С. А. Нефедьев // Пожаровзрывобезопасность. – 2016. – С. 60-69.

Методика внедрения СТО «РЖД» «Риск-менеджмент в организации обеспечения безопасности движения. [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://oac.rgotups.ru/misc/files/39.4.4.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті