DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150206

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

А. М. ОКОРОКОВ, І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ, А. В. ЖУРАВЕЛЬ, О. Г. ФЕДОРЯКА

Анотація


Мета. Світові тенденції подальшого збільшення обсягів міжнародних перевезень обумовлюють актуальність підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту за рахунок подальшого розвитку існуючої мережі транспортних коридорів. Методика. Для дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародних транспортних коридорів (МТК) на Євро-Азійському простору в умовах формування глобальної транснаціональної залізничної мережі, а також основних проблем функціонування прикордонних переходів застосовано системний аналіз. Регресійний аналіз використаний для дослідження динаміки показників функціонування МТК і побудови відповідних регресійних моделей. Результати. Досліджено динаміку показників функціонування МТК, побудовано регресійні моделі та розроблено схему національної мережі транспортних коридорів України з урахуванням особливостей рельєфу місцевості. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під вибір тих об’єктів інфраструктури, вдосконалення яких забезпечить підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту країни в цілому. Практична значимість. Отримані результати можна застосувати для виявлення зон тяжіння промислових районів і крупних населених центрів до основних напрямків МТК і відповідно для обґрунтування найбільш доцільних об’єктів інфраструктури, що вимагають подальшого вдосконалення.


Ключові слова


міжнародний транспортний коридор; прикордонний перехід

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародні транспортно-логістичні системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/ep/2014/14-17/page15.html.

Евро-Азиатские транспортные святи. Способствуя созданию более эффективного евро-азиатского транспорта. Этап ІІ. Доклад группы экспертов ЕЭК. – Printed at United Nations, Geneva – GE.12-25052 – August 2013 – 642 – ECE/TRANS/230.

Вернигора, Р. В. Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. – Вип. 14. – С. 20-29.

Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/content/

zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi.html.

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uz.gov.ua/about/general_

information/.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням КМУ від 30.05.10 р. № 430-р [Електронний ресурс] – Київ, 2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

/laws/show/430-2018-%D1%80.

Підтримка інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі ТЄМ-Т РК7. Міжгалузеві та прикордонні питання. Програма ЄС для України: заключний звіт 7.3. – 2010. – 94 с.

Козак, В. В. Аналіз можливості розвитку мережі міжнародних транспортних коридорів України за рахунок реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків / В. В. Козак, М. І. Данько, Є. С. Альошинський // Транспортні системи та технології перевезень. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-54.

Козак, В. В. Формалізація системи міжнародних перевезень для вирішення проблеми актуалізації мережі транспортних коридорів / В. В. Козак // Збірн. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2010. – Вип. 119. – С. 17-24.

Солянник Е. В. Международный транспортный коридор как фактор развития стран и территорий / Е. В. Солянник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 45. – С. 251-254.

Юрченко, С. А. Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития / С. А. Юрченко, А. Е. Юрченко // Вісник Харків.нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – № 1086. – 2013. – С.44-48.

Мазуренко, О. О. Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України / О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 58-61.

Альошинський, Є. С. Аналіз передумов формування прикордонних транспортно-логістичних кластерів для удосконалення міжнародних залізничних вантажних перевезень / Є. С. Альошинський, Г. Г. Замбрибор // Збірн. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 150. – С. 11-17.

Германюк, Ю. М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту при виконанні транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні : дис. … канд. техн. наук: спец. 05.22.20 / Германюк Юлія Миколаївна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2017. – 224 с.

Передовая практика повышения эффективности международных железнодорожных перевозок на евразийском пространстве: Комитет ОСЖД [Электронный ресурс]. – Варшава, 2014. – Режим доступа: http://www.osjd.org/statico/public/ru?STRUCTURE_ID=983.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД): справочник (станом на 19.02.2016 р.) [Электронный ресурс]. – Варшава, 2016. – Режим доступа: http://www.osjd.org/statico/public/

ru?STRUCTURE_ID=983.

Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.carecprogram.org/ru/.

ЕС включил Украину в транспортную сеть TEN-T [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ports.com.ua/news/es-vklyuchil-ukrainu-v-transportnuyu-set-ten-t.

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України в європейську транспортну систему : монографія. – Дніпропетровськ: Арт-Пресс, 2003. – 268 с.

Никифорова, О. А. Екологічна складова в перспективах розвитку міжнародних транспортних шляхів України / О. А. Никифорова, Г. Г. Сидоренко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. – Вип. 13. – С. 67-72.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.