DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150197

ЕКСПЕДИРУВАННЯ І ЛОГІСТИКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ, ПІДМІНА ПОНЯТЬ І ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ

О. В. КИРИЛЛОВА, В. Ю. КОРОЛЬ

Анотація


Мета. Метою роботи є дослідження відмінностей між поняттями «експедирування» і «логістика», «експедитор» і «логіст». Методика. В процесі дослідження використані загальнотеоретичні методи і прийоми абстрагування та порівняння, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, основні положення загальної теорії систем і системного аналізу. Результати. У статті сформульовано і розглянуто термінологічне протиріччя у розумінні деякими представниками ринку транспортних послуг змісту понять «експедирування» і «логістика», «експедитор» і «логіст», що призводе до їх не завжди коректного застосування. Встановлено, що логіст (логістичний відділ або логістична компанія) – це традиційно співробітник виробничої (торгової) компанії (елемент її організаційної структури або самостійна юридична особа), якому делегуються повноваження з управління всією логістикою даного підприємства, або більшістю її елементів, починаючи від пошуку і закупівлі сировини для виробництва готової продукції та закінчуючи виробництвом, реалізацією та доведенням готової продукції до споживача. Коли зовнішньоторговельний контракт з покупцем укладено і питання стоїть в доведенні готової продукції (товару) до споживача, логіст, як правило, звертається до послуг експедитора, який, у свою чергу, і займається питаннями організації відповідної системи доставки. Логіст і експедитор це суб'єкти різних ринків: перший - представляє товарний ринок, другий – ринок транспортних послуг і стає агентом вантажовласника після укладення відповідного договору про транспортно-експедиторську діяльність. Якщо компанія надає транспортно-експедиторські послуги згідно з укладеним договором про транспортну експедицію та діє в рамках правового поля, яке регулюється відповідним законодавством, то така компанія за всіма формальними ознаками займається транспортно-експедиторською, а не логістичною діяльністю. Встановлено, що про логістичний підхід до організації транспортного процесу сьогодні можна з повним правом говорити тільки в ситуації, коли виробнича (торгова) компанія в особі свого представника – логіста (логістичного відділу або логістичної компанії) делегує повноваження з організації даного процесу оператору мультимодального перевезення (ОМП). ОМП при цьому є представником ринку транспортних послуг (РТП). Наукова новизна. Результати, які одержано в роботі, дозволяють підвести науково-теоретичне підґрунтя для подальшого аналітичного розмежування понять «експедирування» і «логістика», «експедитор» і «логіст». Практична значимість. Результати виконаних досліджень дозволять представникам вітчизняної транспортної освіти, науки та практики більш осмислено та усвідомлено підходити до коректного застосування у своїй освітній, науково-теоретичній та виробничій діяльності професійної термінології, не намагаючись надати їй новомодного логістично-орієнтованого сенсу всупереч логіці і здоровому глузду.


Ключові слова


експедирування; логістика; експедитор; логіст; транспортно-експедиторська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Чорнописька, Н. В. Еволюція логістики в Україні / Н. В. Чорнописька // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : Міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – С. 136-137.

Кириллова, О. В. Теоретичні основи управління роботою флоту у транспортно-технологічних системах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.01 – транспортні системи / Кириллова Олена Вікторівна; Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2017. – 470 с.

Модели и методы теории логистики : учебное пособие 2-е изд. / Под ред. В.С. Лукинского. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 448 с.

Миротин, Л. Б. Основы логистики / Л. Б. Миротин, В. И. Сергеева. – Москва : ИНФРА, 2000. – 200 с.

Бакаєв,О. О. Теоретичні засади логістики / О. О. Бакаєв, О. П. Кутах, Л. А. Пономаренко. – Київ : Ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – Т. 1. – 429 с.

Афанасенко, И .Д. Философия и методология науки логистики / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова // Известия СПбГУЭФ УЭФ, 2009. – № 3. – С. 7–15.

Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. – Санкт-Петербург : Питер, 2017. – 384 с.

Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе : учебник / В. И. Сергеев. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – С. 50.

Горшкова, Л. О. Розвиток логістики: теоретичний аспект / Л. О. Горшкова // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. № 1(59), Ч.2. – Житомирський державний технологічний університет, 2012. – С. 87- 90.

Кант, И. Изречения / сост. и науч. ред. В. Н. Брюшинкин. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. – 91 с.

Купцова, А. К. Проблемы формирования терминологий новых наук (на примере логистики: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филологических наук : спец. 10.02.04 «Германские языки». – Москва, 2007. – 17 с.

Кириллова, Е. В. Застосування «наукоподібних» словоформ терміна «логістика» у сфері транспортних технологій: проблема або сучасна тенденція / О. В. Кириллова, В. Ю. Король // Технології та інфраструктура транспорту : Міжнародна науково-технічна конференція. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 190-193.

Кириллова, Е. В. Логистически-ориентированная транспортная терминология: модный тренд или нарушение традиций / Е. В. Кириллова, В. Ю Король // Научный взгляд в будущее: международное периодическое научное издание. – 2018. – Вып. 9. – Том 2. – С. 4-16.

Дудкін, П. Д. Логістизація інноваційних процесів у вищому закладі освіти / П. Д. Дудкін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Логістика. – 2001. – № 424. – С. 301–306.

Бондаренко, О. С. Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки / О. С. Бондаренко // Облік і фінанси. – 2016. – № 3. – С. 50-56.

Смерічевська, С. В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні / С. В. Смерічевська // Економічний часопис – ХХІ. – Київ : Інститут суспільної трансформації, 2012. – № 7-8. – С. 22–25.

Шкабарина, А. О. Логистизация торгово-технологических процессов в оптовой торговле / А. О. Шкабарина // Экономика и управление народным хозяйством, 2012. – С. 54-61.

Кузменко, Ю. Г. Логистизация услуг предприятий быстрого обслуживания в сфере общественного питания : На примере города Екатеринбурга : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Кузменко Юлия Геннадьевна. – Екатеринбург : Уральский гос. экономич. ун-т, 2001. – 22 с.

Рыбаков, И. В. Логистизация складских процессов на предприятии по производству обоев : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Рыбаков, Илья Владимирович. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2017. – С. 20.

Воронцова, С. А. Логистизация процесса управления усвоения знаний как фактор повышения качества подготовки будущего врача / С. А. Воронцова, Л. В. Чернецова // Международный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 5. – С. 58-59.

Нікішин, Є. В. Аспекти теорії дифузії інновацій та логістизація АПК України / Є. В. Нікішин // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – Тернопіль, 2018. – № 2. – Том 28. – С. 49-56.

Кириллова, Е. В. Сравнительный анализ исторических аспектов развития теории и практики транспортно-технологических и логистических систем / Е. В. Кириллова // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2010 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф. Транспорт. – Одесса : Черноморье, 2010. – Том 1. – С. 50-56.

Кириллова, Е. В. Транспортно-технологические и логистические системы : дискуссионные вопросы терминологии и исторические аспекты развития теории и практики / Е .В. Кириллова // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. – Одеса : ОНМУ, 2011. – Вип. 18. – С. 134-153.

Кириллова, Е. В. Транспортно-технологическая система, как структурообразующая часть логистической системы / Е .В. Кириллова // Сб. научн. тр. SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2014. – Вып. 4 (37). – Т. 1. – ЦИТ : 414-638. – С. 44-54.

Кириллова, Е. В. Теоретико-множественный подход к формализации логических отношений между понятиями «транспортная», «транспортно-технологическая» и «логистическая» системы / Е.В. Кириллова // Вісник Одеського національного морського університету. – Одеса : ОНМУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 153-175.

Кочетов, С. Н. Прогрессивные транспортно-технологические системы на морском транспорте : монография / С. Н. Кочетов. – Москва : Транспорт, 1981. – 232 с.

Сыч, Е. Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование : монография / Е. Н. Сыч. – Киев : Наукова думка, 1986. – 166 с.

Terminology on combined transport [Электронный ресурс] / Документ trans/wp.24/2000/1, 01.02.2000 / – Режим доступа: http://www.unece.org/ trans/wp24/documents/wp24-00-1e.pdf.

Заборский, Л .А. Эффективная организация смешанных перевозок в логистической системе / Л. А. Заборский // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем – Одеса: ОНМУ, 2006. – Вип. 11. – С. 192-201

Ляшенко, Н. И. О взаимосвязи транспортной и логистической систем / Н. И. Ляшенко // Современные направления теоретических и прикладных исследований : сб. научн. трудов. по материалам междун. научно-практ. конф. – Одесса : Черноморье, 2006. – Том 1. Транспорт. – С. 53-57.

Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1955-15.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.