DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150195

ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ, А. Ю, ОНАЦЬКА, А. В. ЖУРАВЕЛЬ, О. В. МУШТА, Ві. В. ЖУРАВЕЛЬ

Анотація


Мета. Метою роботи є дослідження проблем і перспектив розвитку мультимодальних перевезень небезпечних вантажів за участю залізничного транспорту України за умови дотримання допустимого рівня безпеки. Методика. Під час дослідження використано методи аналізу та синтезу для вивчення основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив мультимодальних перевезень небезпечних вантажів з подальшим їх порівнянням та узагальненням, а також діючої нормативної бази в умовах використання різних видів транспорту. Результати. Удосконалення нормативної бази та елементів технологічного ланцюга мультимодального перевезення небезпечних вантажів дозволить підвищити якість обслуговування клієнтів залізничного транспорту, залучити додаткові вантажопотоки та підвищити рівень безпеки. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя щодо вибору доцільних способів удосконалення технології мультимодальних перевезень небезпечних вантажів, що забезпечить підвищення ефективності функціонування залізничної галузі в цілому. Практична значимість. Отримані результати дозволяють обґрунтувати найбільш доцільні шляхи вдосконалення нормативної бази та технології мультимодальних перевезень небезпечних вантажів.


Ключові слова


мультимодальні перевезення; небезпечні вантажі

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : Схвалена : Розпорядження КМУ від 30.05.10 р. № 430-р [Електронний ресурс] – Київ, 2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

/laws/show/430-2018-%D1%80.

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uz.gov.ua/about/general_information/.

Вернигора, Р. В. Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. – Вип. 14. – С. 20-29.

Правила перевезень небезпечних вантажів : Затв. : Наказ Мін-ва транспорту України 09.12.2002 р. № 873, зареєстр. у Мін-ві юстиції України за № 1030/7318 29.12.2002 р.. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation

/legal_documents/terms_of_freight/page-2/264636.

Приложение 2 к СМГС. Правила перевозок опасных грузов : с изм. и дополн. на 01.07.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/smgs.

Регламент о международной железнодорожной перевозке опасных грузов (РИД/МПОГ) : Приложение С к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) : с изм. и дополн. на 01.07.2018г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tsim_smgs.

Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила (ST/SG/AC.10/1/Rev.20). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/unece.org/trans/danger/danger.html.

Петренко, О. І. Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] /О. І. Петренко, Т. В. Дереповська // Ефективна економіка. – 2017. – Вип. 5 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.

com.ua/?op=1&z=5582

Альошинський, Є. С. Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень / Є. С. Альошинський // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – Вып. 6/6 (14). – С. 4-6.

Збигнев, Б. Інтермодальні перевезення: досвід Польщі та України, напрями співпраці / Б. Збигнев, М.В. Шкробот // Зб. наук. пр. НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» – 2017. – Вип. 2. – С. 225-237.

Шраменко, О. В. Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень / О. В. Шраменко // Вісник УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 49. – С. 210-213.

Альошинський, Є. С. Пропозиції щодо вдосконалення технології обробки контейнеропотоків у межах міжнародних транспортних коридорів / Є. С. Альошинський, О. В. Бондаренко // Збірн. наук. пр. УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 156. – С. 47-53.

Зырянов, А. В. Особенности комбинированных железнодорожно-водных перевозок внешнеторговых грузов в России / А. В. Зырянов, З. В. Норохина // Известия УрГЭУ. – 2009. – Вып. 2. – С. 31-38.

Соколова, О. Є. Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів / О. Є. Соколова // Наукоємні технології. – 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

Затулко, А. В. Аналіз та удосконалення процесів взаємодії залізниці та Миколаївського морського торговельного порту / А. В. Затулко // Наук. вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С. 173-185.

Соколов, А. А. Основы взаимодействия железнодорожного и речного (морского) транспорта (на примере Мурманского транспортного узла) / А. А. Соколов, А. А. Соловьев // Вестник МГТУ, том 18. – 2015. – Вып. 1. – С. 48-52.

Зайцева, О. Д. Решение задачи по определению оптимальной схемы взаимодействия видов транспорта в транспортно-логистической сети в условиях заданных ограничений / О. Д. Зайцева, Б. Д. Прудовский // Записки горного института. – 2014. – Т. 209. – С. 177-180.

Інтегрований звіт ПАТ «Укрзалізниця» за 2017 рік [Електронний ресурс] – Веб-версія звіту:

report2017.uz.gov.ua.

Журавель, І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Журавель Ірина Леонідівна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2015. – 257 с.

Kozachenko, D. М. Especially the functioning of railway stations in the conditions of the organization of transport of dangerous goods / D. М. Kozachenko, І. L. Zhuravel, V. V. Zhuravel // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 38-44. - DOI: http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85957.

Придюк, В. М. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів /В. М. Придюк // Наукові нотатки. – 2014. – Вип.45. – С. 444–447.

Yan Sun Bi-Objective Modelling for Hazardous Materials Road–Rail Multimodal Routing Problem with Railway Schedule-Based Space–Time Constraints /Yan Sun, Maoxiang Lang, Danzhu Wang // Int J Environ Res Public Health. – 2016. – Vol. 13.

Соколов, Ю. И. Вопросы безопасности транспортировки опасных грузов / Ю. И. Соколов// Проблемы анализа риска. – 2009. – Т. 6 – С. 38–74.

Фаустова, О. Г. Методика оценки рисков возникновения черезвычайных ситуаций в мультимодальных перевозках / О. Г. Фаустова// Вестник АГТУ. Сер.: Морская техника и технология. – 2014. – Вип. 1. – С. 109-116.

Правила перевезень наливних вантажів: Затв. : Наказ Мін-ва транспорту України № 299 від 18. 04.2003 р., зареєстр. у Мін-ві юстиції України 07. 07.2003 р. за № 558/7879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation

/legal_documents/terms_of_freight/page-2/394942/.

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) с Поправками 36-12 (MSC 90/28/Add. 2 – оригінал англ. мовою). – Веб-версія з сайту ІМО. – 569 с.

Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. – Издание ИКАО.

Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) – Видання ЕЕК ООН (ECE/TRANS/257) в 2-х част. – Нью-Йорк и Женева. – 2016.

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (чинна редакція). [Електронний ресурс] – Київ, 2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-18/.

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ). – Видання ЕЕК ООН (ECE/TRANS

/258) в 2-х част. – Нью-Йорк и Женева. – 2016.

Проект Закону України (допрацьований) «Про мультимодальні перевезення» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/projects/194/.

Проект Twinning «Підтримка у підвищенні безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступа: / https://mtu.gov.ua/content/

proekt-twinning-pidtrimka-u-pidvishchenni-bezpeki-perevezennya-nebezpechnih-vantazhiv-multimodalnim-transportom-v-ukraini.html.

Пономаренко, М. А. Перевозки химических наливных грузов в танк-контейнерах: проблемы безопасности и особенности их транспортировки / М. А. Пономаренко, И. А. Русинов // TRANSPORT

BUSINESS IN RUSSIA. – 2017. – Вып. 5. – С. 156–160.

Альошинський, Є. С. Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України / Є. С. Альошинський, С. О. Світлична, А. М. Багно // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 144. – С. 45-50.

Світлична, С. О. Можливості вдосконалення технології роботи портів та припортових станцій примикання / С. О. Світлична // Технологический аудит и резервы производства. - № 5/1(7). - 2012. - С. 47-48.

Альошинський, Є. С. Дослідження етапів розподілу процесу переробки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях / Є. С. Альошинський, С. О. Світлична, Ю. Ю. Виборнова // Технологический аудит и резервы производства. - № 4/1(12). – 2013. – С. 47-48.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.