DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110769

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

В. В. ЛАГУТА, Т. Н. СЕРДЮК

Анотація


Мета. Метою дослідження є моделювання параметрів системи діагностування тягових електродвигунів локомотивів для забезпечення встановленого рівня надійності. Методика. Дослідження виконані на основі процедури багатокритеріальної оптимізації, методів теорії надійності і теорії відновлення. Результати. У статті надана процедура багатокритеріальної оптимізації системи діагностики тягового електродвигуна, що враховує декілька показників якості: кількість моментів діагностування, середнє напрацювання на відмову. Представлено метод побудови моментів діагностування компонент тягового електродвигуна з подальшим визначенням раціональних обсягів діагностування і визначення відповідних результуючих моментів діагностування двигуна як єдиної системи. Моменти діагностування вибираються так, щоб ймовірності відмов компонентів не опускалися нижче наперед заданої величини. Наукова новизна. Запропоновано новий метод побудови раціональної системи діагностування тягового електродвигуна на множині Парето критеріїв: мінімум кількості виконання діагностик, максимум середнього напрацювання на відмову. Практична значимість. Дослідження виконані відповідно до «Державної програми стратегічного розвитку залізниць України», підготовленої Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України спільно з фахівцями Укрзалізниці, і Програмою оновлення тягового рухомого складу залізниць на період до 2020 року. Необхідну якість системи діагностування слід визначати спільно з об'єктом діагностики, враховуючи вимоги що пред'являються до останнього. Система діагностування технічного об'єкта залежить від технології виробництва і технології відновлення застосовуваних компонент, що дає можливість обирати виконавця проведення відновлювальних робіт або виробника компонентів об'єкта, і в подальшому перейти від планово-попереджувальної технології обслуговування до обслуговування за станом об'єкта.


Ключові слова


складна система; система діагностування; ефективність діагностичної системи; моменти діагностування; тяговий електродвигун

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Босов, А. А. Теоретические основы рационального содержания подвижного состава железных дорог: монография /А. А. Босов, П. А. Лоза. –Днепропетровск: Дриант, 2015. – 252 с.

Капіца, М. І. Розвиток наукових основ удосконалення систем утримування тягового рухомого складу: Дис. … д-ра техн. наук : 05.22.07 / Капіца Михайло Іванович// Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 349 с.

Кузнецов, Т. Ф. Автоматизовані діагностично-статистичні комплекси та їх застосування в системі утримування тягового рухомого складу залізниць / Т. Ф. Кузнецов, М. І. Капіца // Вісн. Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. – 2002. – Вип. 3(114) – С. 100–104.

Капица, М. И. Основные пути развития диагностики локомотивов / М. И. Капица, Б. Е. Боднар, Я. Е. Савич // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – № 9(67) – С. 96–100.

А. Е. Дубинин. Устройство телеметрического контроля тягового электродвигателя / А. Е. Дубинин, А. А. Дубинин, Н. Н. Цаплин // I Международная научно-практическая конференция «Инновации в системах обеспечения движения поездов» Тезисы, 2016. – Самара : СамГУПС, 2016. – 64 с.

Dong-Seok Kong. Method and Case Study of Multiobjective Optimization-Based Energy System Design to Minimize the Primary Energy Use and Initial Investment Cost [Электрон. ресурс]/ Dong-Seok Kong, Yong-Sung Jang, Jung-Ho Huh Energies // 2015, Vol. 8, Р. 6114 – 6134. – Режим доступа: www.mdpi.com/journal/energies. DOI:10.3390/en8066114

Priftis. Parametric Design and Multiobjective Optimization of Containerships / Priftis, Alexandros, Papanikolaou, Apostolos, Plessas, Timoleon // Journal of Ship Production and Design. – February 2017. – Vol. 33, № 1. – P. 46 – 59.

Evolutionary Multi-Criterion Optimization. 9th International Conference [Электрон. ресурс ] / EMO. – Münster, Germany, March 19 – 22, 2017. Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54157-0
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.