Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рецензентам

Структура рецензії на статтю.

Бланк рецензії

1. Загальна характеристика змісту:

 • Актуальність теми
 • Новизна
 • Методична оригінальність підходу
 • Чистота експерименту і відтворюваність результатів (для прикладних досліджень)
 • Чіткість та однозначність висновків, їх обмеженість в тексті, адекватність основним положенням статті

2. Якість побудови статті.

 • Оснащеність науковим апаратом (анотація / реферат, бібліографія, система посилань тощо.)
 • Читаність ілюстрацій і таблиць, їх відповідність фізичним змістам описуваних закономірностей та явищ
 • Володіння автором (авторами) станом питання в досліджуваній області (посилання на новітню періодичну літературу та ін.)

3. Зауваження по викладу та оформлення матеріалу статті.

4. Мотивований висновок.

Відповідність проблематики статті проблематиці розділу журналу.

5. Рекомендації:

 • Публікація статті в представленому вигляді;
 • Доопрацювання статті з урахуванням зауважень (загальних або конкретних);
 • Недоцільність (неможливість) публікації представленої статті.

6. Прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензента.

7. Дата підписання рецензії.

Авторам

Матеріали до редакції надаються особисто або надсилаються поштою. До них відносяться:

 • Два друкованих примірники рукопису з підписами всіх співавторів на останньому аркуші роботи. Статті повинні бути оформлені у відповідності до вимог.
 • Оригінал Авторського договору на передачу невиняткових прав на використання твору з підписами всіх соавторів.
 • Оригінал експертного висновку.
 • Оригінал рецензії на статтю.
 • Електронний варіант статті у програмі Місrosoft Word версії 7, оформлений у відповідності до вимог.

Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитування, посилань та перекладу покладається на авторів.

Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Авторський договір

Вимоги щодо оформлення статей

Прийняття статей до збірника

Приклад оформлення наукової статті

Міжнародна індексація журналу

Український індекс наукового цитування (УІНЦ) - система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України. Основною функцією є надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл.

 

Google Scholar є вільно доступною пошуковою системою, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін (посилання)

 

«Україніка наукова» - загальнодержавна реферативна база даних (РБД)

 

DRJI - це сайт, який містить список журналів у відкритому доступі і підтримує інфраструктурe послуг для відкритого доступу

Етика публікацій

Етика публікацій

У рамках редакційної політики Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії журналу та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.